Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Józef
Nazwisko: Janas
Miejsce urodzenia: Żagliny
Data urodzenia: 17-03-1947
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Janas występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Agitator” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 28.08.1982 pod nr. rej. KA 50644 i prowadzonej przez Grupę Operacyjną w Tychach Wydziału V-2 KW MO Katowice, a następnie przez Sekcję V KM MO/RUSW Tychy. Sprawa założona na podstawie informacji operacyjnej dot. „akcji ulotkowej” na terenie Zakładu Mechanizacji Budownictwa „ZREMB” w Tychach. Celem sprawdzenia było ustalenie miejsca przechowywania materiałów poligraficznych oraz osób tworzących podziemne struktury „Solidarności” i motywów ich działania. Tadeusz Janas był sprawdzany w ramach SOS ze względu na kontakty, jakie utrzymywał z głównym figurantem sprawy. W związku z prowadzoną sprawą 16.09.1982 przeszukano miejsce zamieszkania T. Janasa (wynik negatywny) oraz przeprowadzono rozmowę operacyjno-sondażową. W dniu 29.02.1984 ze względu na „ścisły związek pomiędzy figurantami obu spraw”, materiały SOS krypt. „Agitator” zostały włączone do SOR krypt. „Drukarz” nr rej KA 54571. IPN Ka 048/1390 (41103/II).
Tadeusz Janas był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Drukarz” wszczętej 20.11.1983, a zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 28.11.1983 pod nr. rej. KA 54571 i prowadzonej przez Sekcję V RUSW Tychy. Sprawa została założona na podstawie informacji operacyjnej, z której wynikało, że na terenie Zakładów Mechanizacji Budownictwa „ZREMB” w Tychach działa „nielegalna grupa” zajmująca się rozpowszechnianiem „wydawnictw zawierających wrogie treści”. Celem rozpracowania było ustalenie członków grupy, motywów działania, a także „neutralizacja zagrożenia”. Tadeusz Janas, który po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie zaangażował się w produkcję i kolportaż „wrogich” ulotek, został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do SOR krypt. „Drukarz” 28.11.1983 pod nr. rej. KA 54573/54571. W związku z prowadzoną sprawą przeszukano miejsce pracy i zamieszkania ww. i ujawniono materiały krytykujące sytuację społeczno-polityczną w kraju. Ww. został zatrzymany na 48 h i przesłuchany, a następnie tymczasowo aresztowany „pod zarzutem prowadzenia nielegalnej działalności w zdelegalizowanym związku >Solidarność<”. Rozpracowanie operacyjne zakończono 15.11.1984, materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 41103/II. IPN Ka 048/1390 (41103/II).
Akta kontrolno-śledcze postępowania przygotowawczego RSD 44/83 prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Katowice pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach (sygn. akt II Ds. 157/83/S). Postępowanie, które zostało wszczęte 22.11.1983, prowadzone było w sprawie nielegalnego kolportażu ulotek zawierających „nieprawdziwe wiadomości”. W ramach prowadzonych czynności 23.11.1983 w miejscu zamieszkania i pracy ww. przeprowadzono rewizję, która ujawniła m.in. „literaturę bezdebitową w postaci wydawnictw sygnowanych przez >Solidarność<”. Tadeusz Janas został zatrzymany, przesłuchany i obwiniony o to, że w okresie od czerwca 1982 do 23.11.1983 w Tychach, biorąc udział w „nielegalnym związku” pod nazwą „Solidarność”, którego istnienie, ustrój i cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, rozpowszechniał pisma i ulotki zawierające w swej treści fałszywe wiadomości o sytuacji polityczno-gospodarczej w kraju, co mogło wyrządzić poważną szkodę interesom PRL i 25.11.1983 tymczasowo aresztowany. Czynności w sprawie zakończono 20.04.1984 aktem oskarżenia. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9443/III. IPN Ka 029/797 (9443/III).
Akta sądowe. W dniu 25.07.1984 Sąd Rejonowy w Mikołowie (sygn. akt III K 286/84) umorzył postępowanie karne o przestępstwo z art. 278 § 1 w zw. z art. 271 § 1 kk, art. 273 § 1 i 2 kk w zw. z art. 58 kk i art. 10 § 2 kk, na zasadzie ustawy o amnestii z dn. 21.07.1984 i uchylił areszt tymczasowy. Tadeusz Janas został zwolniony z Aresztu Śledczego w Mysłowicach w dn. 26.07.1984. IPN Ka 432/1-3 (III K 286/84).
Tadeusz Janas był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Janek” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 02.12.1984 pod nr. rej. KA 57534 i prowadzonego przez Sekcję V RUSW Tychy. Sprawę założono z uwagi na fakt, iż ww. „nadal wypowiada się wrogo pod adresem PZPR i jej przywódców” oraz utrzymuje kontakty z b. działaczami „Solidarności”. Celem sprawy było „zapewnienie dopływu operacyjnych informacji o przedsięwzięciach i zamierzeniach figuranta” oraz „neutralizacja jego wrogiej działalności”. Ww. został objęty kontrolą operacyjną. W dniu 26.09.1985 przeprowadzono przeszukanie w miejscu zamieszkania ww. (wynik negatywny), którego zatrzymano na 48h. Z figurantem przeprowadzono także rozmowę ostrzegawczą. KE zakończono 04.10.1989, w związku z legalizacją NSZZ „Solidarność”. W dniu 20.11.1989 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43782/II, materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 43782/2). Akta o sygn. IPN Ka 230/6909 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 230/6909 (43782/II), IPN Ka 048/678 (43782/II), IPN Ka 0169/1656 (43782/2) mikrofilm.
Tadeusz Janas występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Wieniec” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 17.12.1984 pod nr. rej. KA 57631 i prowadzonej przez Sekcję V RUSW Tychy. Sprawa została założona na podstawie informacji operacyjnej, z której wynikało, że na terenie Zakładu Remontowo-Budowlanego Przemysłu Węglowego w Tychach grupa pracowników zajmuje się zbiórką pieniędzy na rzecz byłych działaczy NSZZ „Solidarność” oraz kolportażem „nielegalnych” wydawnictw, a 13.12 1984 członkowie tej grupy złożyli przy kościele p.w. Marii Magdaleny w Tychach wieniec na szarfach którego umieszczono napisy dot. „Solidarności”. Celem sprawdzenia było ustalenie składu osobowego grupy oraz rozpoznanie jej działalności. W dniu 17.05.1985 w związku z ujawnieniem członków „nielegalnej” grupy, zmieniono kategorię rejestracji na SOR. Tadeusz Janas występuje w materiałach sprawy w związku z omówieniem „znanych, posiadających autorytet” działaczy opozycyjnych z terenu Tychów, podejrzanych o wykonywanie i kolportowanie „wrogich ulotek”. SOR krypt. „Wieniec” zakończono 24.11.1986, materiały sprawy złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice pod sygn. 42133/II. IPN Ka 048/294 (42133/II).
W dniu 25.02.1994 Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna (sygn. akt III KRN 411/93), uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Mikołowie z dn. 25.07.1984 (sygn. akt III K 286/84) i uniewinnił Tadeusza Janasa od popełnienia zarzucanego czynu. IPN BU 3665/749 (III KRN 411/93).
.