Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław Leszek
Nazwisko: Kapsa
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 11-05-1958
Imię ojca: Włodzimierz
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona na podstawie komunikatu z podsłuchu telefonicznego (PT) oraz ujawnionych ulotek, z których wynikało, że na terenie Częstochowy powstała i działa grupa o nazwie Ruch Młodej Polski. Celem sprawdzenia było „pełne rozpracowanie operacyjne składu osobowego”, „uzyskanie informacji wyprzedzających o negatywnych działaniach i zamierzeniach” grupy, a także dążenie do „ograniczenia ilościowego tut. RMP i neutralizowania jej wpływu na środowiska młodzieży”. Ww., zarejestrowany do sprawy w dn. 25.01.1982, był jednym z głównych inicjatorów powstania RMP i jego aktywnym działaczem. W dn. 3.12.1981 został wybrany do Rady Ruchu Młodej Polski i „do chwili internowania w dn. 31.12.1981 r. cieszył się największym autorytetem wśród członków RMP”. W sprawie przeprowadzono 54 rozmowy operacyjne i profilaktyczne, 20 przeszukań i 4 internowania. IPN Ka 027/533 t. 1-2 (1064/II)
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który w dn. 5.01.1982 (zatrzymany w dn. 31.12.1981 na mocy decyzji nr 245/D/81, ponieważ „nawoływał do strajków”), został doprowadzony do Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu. Od dn. 23.03.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie, gdzie od dn. 21.06.1982 prowadził strajk głodowy. W dn. 3.08.1982 został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Rzeszowie, a następnie w dn. 28.08.1982 ponownie do Ośrodka Odosobnienia w Łupkowie. Zwolniony w dn. 23.12.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania. IPN Rz 56/254 (46/82), IPN Ka 41/169 (1/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS została wszczęta, ponieważ ww., założyciel i aktywny działacz Ruchu Młodej Polski „po zwolnieniu z internowania, w dalszym ciągu utrzymuje kontakty członkami i sympatykami RMP i zachodzi podejrzenie, że w przyszłości, w sprzyjających warunkach może on ponownie podjąć wrogą działalność”. Celem sprawdzenia było rozpoznanie „rodzaju i charakteru prowadzonej przez figuranta nielegalnej działalności” oraz ustalenie jego kontaktów. W sprawie zastosowano środki techniki operacyjnej np. w dn. 20-22.04.1983 ww. został objęty całodniową obserwacją. Z ww. przeprowadzano również rozmowy ostrzegawcze np. w dn. 2.05.1983 w związku z udziałem w „nielegalnej manifestacji”. W dn. 5.03.1984 przeszukano miejsce zamieszkania ww. i zakwestionowano „aktualnie nielegalną literaturę”. W dn. 5.09.1984 SOS przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny. IPN Ka 0135/241 t. 1-6 (2014/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania W dn. 25.02.1985 ww. został zatrzymany podczas „indywidualnej akcji protestacyjnej”, której celem było „zamanifestowanie stanowiska w kwestii podwyżki cen”. W celu „skutecznego przeciwdziałania, neutralizowania oraz ograniczania” wpływów ww., w dn. 12.03.1985 KE przekwalifikowano na SOS. Ww. został objęty „pełną kontrolą operacyjną” z zastosowaniem „wszelkich możliwych metod i środków pracy operacyjnej”. Wydz. „T” inwigilował ww. poprzez podsłuch telefoniczny i pokojowy, Wydz. „W” objął kontrolą korespondencję, a Wydz. „B” realizował „zadania obserwacyjne”. Ww. był wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze, a w mieszkaniu przeprowadzano rewizje. W dn. 29.05.1985 w celu „procesowego udokumentowania nielegalnej działalności” SOS przekwalifikowano na SOR. Rozpracowanie zakończono w dn. 23.08.1989 z uwagi na fakt, iż ww. w dn. 4.06.1989 został wybrany posłem Sejmu X Kadencji. IPN Ka 0135/241 t. 1-6 (2014/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS] SOS „Odnowiciele” założona została na podstawie informacji operacyjnej, z której wynikało, że b. działacze Ruchu Młodej Polski tworzą nowe ugrupowanie podziemne pod nazwą Niepodległość. Celem sprawdzenia było potwierdzenie uzyskanych informacji, rozpoznanie planów i zamierzeń osób zaangażowanych w tworzenie ugrupowania, „neutralizowanie i ograniczenie ich wpływu na ochraniane przez Wydział III obiekty i środowiska”, a także operacyjne przejmowanie „instrukcji, poleceń i materiałów propagandowych”. W związku z prowadzoną sprawą ww., który „przejawia dużą aktywność” na terenie Częstochowy, został objęty kontrolą operacyjną. W wyniku podjętych działań nie uzyskano potwierdzenia posiadanych informacji. Sprawa została zakończona w dn. 11.10.1983 „niestwierdzeniem wrogiej działalności”. IPN Ka 027/599 (1180/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Ww. był kontrolowany operacyjnie jako jeden z inicjatorów powstania Komitetu Ochrony Interesów Społecznych Regionu Częstochowskiego. Z inspiracji Wydz. III WUSW, Wydz. Społeczno-Administracyjny Urzędu Woj. w Częstochowie wszczął z urzędu postępowanie dla zbadania legalności Komitetu. W dn. 4.06.1985 wezwanym na rozmowę przedstawicielom KOIS przekazano decyzję zakazującą założenia stowarzyszenia i poinformowano o konsekwencjach karnych grożących w przypadku kontynuowania działalności. Wydz. Śledczy objął sprawę postępowaniem RSD 2/85. W związku z niezaprzestaniem działalności przez „Komitet”, którego członkowie nadal odbywali „nielegalne zebrania” i wydawali ulotki „Komunikaty KOIS”, sprawa została skierowana do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Częstochowy. W dn. 7.10.1985 ww. został uznany winnym czynu z art. 52 § 1 pkt 1 kw i skazany na karę 3 mies. aresztu. Po odwołaniu do Sądu Rejonowego, w dn. 31.10.1985 ww. został skazany na karę grzywny w wys. 40 tys. zł. IPN Ka 0135/70 (1692/II)
Akta prokuratora Prokuratura Wojewódzka w Częstochowie 11.04.1985 wszczęła śledztwo w sprawie „rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważną szkodę PRL oraz lżenia, wyszydzania ustroju i naczelnych organów PRL w nielegalnych drukach wydanych przez nielegalnie działającą organizację, nawołującą do tworzenia nowych związków i organizacji (…)”. Ww. został zatrzymany i przesłuchany. 28.12.1985 oskarżony o to, że „w okresie od marca 1985 do 27.12.1985 w Częstochowie działając wspólnie i w porozumieniu podejmował działania w celu wywołania niepokoju publicznego i rozruchów wydając (…), biuletyn Wytrwamy, w którym rozpowszechniał fałszywe wiadomości wyszydzające ustrój i naczelne organy PRL”. Postępowanie karne zostało warunkowo umorzone 27.03.1986. W dn. 29.07.1993 Prokurator Generalny postanowił zmienić jako niezasadne postanowienie Prokuratury Wojew. w Częstochowie z dn. 27.03.1986 o umorzeniu śledztwa, w ten sposób, że za podstawę umorzenia śledztwa przyjąć niepopełnienie przestępstwa IPN Ka 460/3-6 (II Ds. 7/85/S)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Wojewódzką w Częstochowie (II Ds. 7/85/S), prowadzone było w sprawie rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. W związku z prowadzonym śledztwem ww. w dn. 27.12.1985 został zatrzymany „podczas przepisywania na maszynie kolejnego numeru biuletynu Wytrwamy”. Ww. został przesłuchany, obwiniony o to, że podejmował działania w celu wywołania niepokoju publicznego i rozruchów wydając, biuletyn Wytrwamy, w którym „rozpowszechniał fałszywe wiadomości wyszydzające ustrój i naczelne organy PRL przypisując im wbrew stanowi faktycznemu prowadzenie polityki represji” i w dn. 28.12.1985 tymczasowo aresztowany. W dn. 20.03.1986 areszt uchylono, a w dn. 27.03.1986 ze względu na „postępującą stabilizację w kraju” śledztwo zostało zakończone. W związku z prowadzonym śledztwem przesłuchano 41 świadków i dokonano 39 przeszukań. IPN Ka 09/195 t. 1-2 (204/III) IPN Ka pf-278/47 (kserokopie z dok III-204)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww. (aresztowany w dn. 28.12.1985), który od dn. 3.01.1986 przebywał w Areszcie Śledczym w Częstochowie, a od dn. 23.01.1986 w Areszcie Śledczym w Katowicach. Zwolniony w dn. 21.03.1986 w związku z zakończeniem śledztwa i uchyleniem tymczasowego aresztu. IPN Ka 34/329 (13/86)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR założono w związku z powstaniem „nielegalnej organizacji młodzieżowej” - Ruchu Młodej Polski. Celem rozpracowania było „podejmowanie kompleksowych działań operacyjno-zapobiegawczych i neutralizujących wpływy inicjatorów Ruchu Młodych w środowiskach młodzieży akademickiej i szkół średnich w skali kraju” oraz „przeprowadzanie kombinacji operacyjnych w skali ogólnokrajowej mających na celu przeciwdziałanie i neutralizowanie wrogiej antysocjalistycznej działalności”. W trakcie prowadzenia sprawy przeprowadzono 18 przeszukań, 27 rozmów operacyjnych i profilaktycznych oraz 4 kombinacje operacyjne, zastosowano także środki techniki operacyjnej. SOR zakończono w związku z „faktem nie podejmowania działalności przez nielegalną organizację”. Ww. występuje w aktach sprawy. IPN Gd 0716/217 t. 3 (54427/II)
Sprawa Obiektowa [SO] SO „Odnowa” została założona w związku z powstawaniem na terenie województwa częstochowskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych. Celem sprawy była „operacyjna ochrona wym. ogniwa związkowego przed infiltracją ze strony ugrupowań antysocjalistycznych”. Jarosław Kapsa występuje w materiałach w związku z „informacją dotycząca pracy operacyjnej wobec internowanych z terenu woj. częstochowskiego za okres 20.01-20.02.1982 r.”. W okresie tym przeprowadzono m.in. 28 rozmów profilaktyczno-infiltracyjnych z internowanymi, w tym z ww., który „odmówił udzielania jakichkolwiek wyjaśnień w trakcie prowadzonej rozmowy”. SO zakończono w dn. 11.06.1983. IPN Ka 010/52 t. 1-4 (91/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] W aktach Sprawy Obiektowej znajdują się informacje dot. założeń taktyki działań w stosunku do NSZZ Solidarność na terenie woj. gdańskiego związanych z tworzeniem nowych struktur związkowych. Sprawa została założona w celu „koordynacji realizacji zadań operacyjnych” m.in. w zakresie „rozpoznania i operacyjnego przeciwdziałania wszelkim próbom tworzenia struktur organizacyjnych ZZ Solidarność opartych na założeniach programowych sprzed stanu wojennego”. Ww. występuje w wykazie „osób poszukiwanych w trybie doraźnym do internowania” sporządzonym w dn. 27.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Obiektowa [SO] SOS „Niezależni” została założona, ponieważ w dn. 8.04.1989 „na terenie Częstochowy ukonstytuował się Regionalny Komitet Obywatelski, którego zadaniem było prowadzenie prac związanych z udziałem niezależnych środowisk związkowych, społecznych i politycznych regionu w wyborach do Sejmu i Senatu”. Celem sprawy było m.in. wszechstronne rozpoznanie osób wchodzących w skład komitetu „ze szczególnym uwzględnieniem postaw społeczno-politycznych”. W dn. 9.05.1989 SOS przekwalifikowano na SO, której celem była „operacyjna kontrola działań opozycji w zakresie prowadzenia kampanii wyborczej” oraz ujawnianie „wszelkich negatywnych inicjatyw podejmowanych przez stronę opozycyjno-solidarnościową”. Jarosław Kapsa występuje w materiałach, ponieważ w RKO pełnił funkcję sekretarza oraz z uwagi na fakt, że w wyborach do Sejmu w dn. 4.06.1989 kandydował na posła z listy Komitetu Obywatelskiego. SO zakończono w związku z decyzją z dn. 28.06.1989 o rozwiązaniu RKO „Solidarność” w Częstochowie. IPN Ka 010/71 (131/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona w związku z koniecznością objęcia „kontrolą operacyjną” przypadających w dn. 4.06.1989 wyborów do Sejmu i Senatu PRL. Celem sprawy było „zabezpieczenie dopływu informacji o negatywnych zjawiskach” oraz „podjęcie odpowiednich przedsięwzięć operacyjno-profilaktycznych i neutralizujących ewentualne zagrożenia w kampanii przedwyborczej”. Jarosław Kapsa występuje w materiałach, ponieważ w czerwcu 1989 kandydował w wyborach do Sejmu PRL z listy Komitetu Obywatelskiego. IPN Ka 010/72 t. 1-3 (132/IV)
Akta administracyjne Materiały zawierają wykaz osób internowanych z terenu byłego woj. częstochowskiego. Ww. występuje w aktach w związku z internowaniem w OO w Zabrzu i Łupkowie. IPN Ka 0220/2 (Cz/C-248)
Akta administracyjne W aktach znajdują się m.in. protokoły i korespondencja dotycząca przeszukania w dn. 13.12.1981 pomieszczeń Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” i zakwestionowania materiałów związanych z działalnością związkową, m.in. powielaczy, plakatów, ulotek, akt osobowych etatowych pracowników ZR (7 worków). W aktach znajdują się również protokoły z przeszukania pomieszczeń związkowych w różnych zakładach pracy i instytucjach z terenu woj. częstochowskiego, które przeprowadzono w grudniu 1981 r. (68 worków zakwestionowanych materiałów). Ww. występuje w wykazie etatowych pracowników Zarządu Regionu, którzy zostali internowani w grudniu 1981 r. IPN Ka 021/216 t. 1-2 (Cz/C 228/I)
Materiały administracyjne W materiałach znajduje się informacja o interwencji w dn. 12.06.1989 ww. – posła (elekta), w WUSW Częstochowa celem, której było wyjaśnienie „niedopuszczalnych praktyk” czynionych przez funkcjonariuszy SB wobec studentów, a także „losów mienia zakwestionowanego w toku czynności wobec niektórych przedstawicieli Solidarności” (szczególnie książek i korespondencji prywatnej). IPN Ka 021/6 t. 1 (Cz/C-6)
Materiały ewidencyjne W dn. 1.05.1987 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Częstochowa skazało ww. za na karę 30 tys. grzywny za to, że „w Alei Sienkiewicza w Częstochowie zakłócał spokój i porządek publiczny w ten sposób, że inicjował wśród ok. 50 osób wznoszenie zbiorowych okrzyków, w tym samym miejscu i czasie kierował nielegalnym zgromadzeniem” (wykroczenie z art. 51 § 1 kw i art. 52 § 1 kw). Wypis na podstawie materiałów kartotecznych
Materiały ewidencyjne W dn. 26.05.1987 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Częstochowa skazał ww. za na karę 50 tys. grzywny za to, że w dn. 18.05.1987 „wezwany do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie celem wydania karty powołania na ćwiczenia wojskowe, odmówił przyjęcia tej karty” (wykroczenie z art. 224 ust. 2 pkt 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony PRL). Wypis na podstawie materiałów kartotecznych
Materiały ewidencyjne Ww. posiadał zastrzeżenie wyjazdu za granicę do krajów kapitalistycznych i krajów demokracji ludowej w okresie od dn. 24.09.1985 do dn. 24.09.1986, wniesione przez Wydział III WUSW w Częstochowie. Wypis na podstawie materiałów kartotecznych
.