Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia
Nazwisko: Kruszyńska-Gust
Nazwisko rodowe: Kruszyńska
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 10-05-1952
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Felicja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie sporządzania i przechowywania nielegalnych wydawnictw na terenie Gdańska w latach 1977-1980. 28.02.1978 przeszukano mieszkanie ww. w związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Wojewódzką w Gdańsku pod nr Ds. 1/78 dot. nadużyć w SKR w Zblewie i innych przedsiębiorstwach. W trakcie przeszukania zakwestionowano nielegalne wydawnictwa oraz 21 matryc z kalką pisma pt. «Bratniak». W trakcie kolejnego przeszukania mieszkania 17.12.1978 znaleziono pisma i publikacje, których treść naruszała zasady porządku prawnego. 21.2.1980 ww. została zatrzymana w mieszkaniu jednego z działaczy opozycji, przewieziona do KM MO w Gdańsku, gdzie dokonano przeszukania osobistego. IPN Gd 013/136 t. 3, 9, 13, 14 (8551/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie „rozpowszechniania na terenie woj. gdańskiego pism i publikacji zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. 25.06.1980 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowiła do śledztwa 4 Ds 46/80 włączyć materiały śledztwa 4 Ds 60/78 i oba postępowania prowadzić pod nr 4 Ds 46/80. 27.02.1978 i 17.12.1978 przeszukano mieszkanie Z. Kruszyńskiej. W trakcie przeszukania ujawniono nielegalne wydawnictwa. 21.02.1980 ww. przebywała w mieszkaniu jednego z działaczy antysocjalistycznych w Gdańsku. Ww. została przeszukana. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 22.02.1982 śledztwo wobec m.in. Z. Kruszyńskiej zostało umorzone w związku z zastosowaniem art. 1 ust. 1 pkt. 6 w zw. z art. 5 ust.2 dekretu z 12.12.1981 „o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń”. IPN Gd 286/1 t. 1, 2; IPN Gd 286/2 t. 2, 6; IPN Gd 286/9
Akta prokuratorskie Akta w sprawie śledztwa prowadzonego w okresie 18.01.1978-28.06.1978 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku dotyczącego skierowania do Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku w styczniu 1978 pisma zawierającego groźbę bezprawną pod adresem funkcjonariusza MO w celu zmuszenia go do zaniechania czynności służbowych w sprawie Ds. 7/77. 28.02.1978 i 28.04.1978 przeprowadzono badania eliminacyjne dokumentów zakwestionowanych w trakcie przeszukania mieszkania Zofii Kruszyńskiej 27.02.1978. Nie stwierdzono cech wspólnych pisma ww. z napisanym odręcznie anonimem. 28.06.1978 postanowiono o umorzeniu śledztwa wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa. IPN Gd 76/4
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywana w ramach SOS krypt. "Alka" 21.12.1978 przekwalifikowanej na KE o tym samym kryptonimie. Kontrolowana operacyjnie z powodu uczestniczenia w redagowaniu i przygotowywaniu nielegalnych wydawnictw w Gdańsku. 20.06.1985 sprawę przekazano do prowadzenia Insp. 2 WUSW w Gdańsku, który zarejestrował ją pod nr 52823. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski”- notatki służbowe, analizy operacyjne, plany działań administracyjnych, informacje od TW, notki biograficzne głównych członków. Z. Kruszyńska-Gust była jedną z głównych działaczy RMP. IPN Gd 340/1 (54427/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Zofia Kruszyńska-Gust figuruje w «wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania» sporządzonym 27.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta operacyjne Sprawa dotycząca przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. Arkusz ewidencyjny Zofii Kruszyńskiej-Gust sporządzony 22.12.1980 zniszczono 28.12.1982 za «protokołem komisyjnego zniszczenia i przekazania dokumentów w związku z decyzją nr 037/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z dnia 3.12.1982». IPN Gd 0207/8 (156/8,911/5)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowana w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna "Były prac. etatowy /prac. ds. korespondencji Związku KKP «Solidarność» Gdańsk od 2.01.1981. Materiały w Wydz. "C" KWMO Gdańsk Zespół "Solidarność" do Nr 19". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie wyjazdu za granicę na okres 2 lat dla Zofii Kruszyńskiej Gust zarejestrowane przez Wydz. III WUSW w Gdańsku pod nr 51659. Zastrzeżenie anulowano 4.05.1987. Materiałów brak. Wpis na podstawie ZSKO i zapisu ewidencyjnego.
Dokumentacja ewidencyjna Obserwowana 14.10.1986 przez Sek. XII Wydz. "B" WUSW w Gdańsku. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.