Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław
Nazwisko: Grabowski
Miejsce urodzenia: Malbork
Data urodzenia: 27-03-1951
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym w okresie 31.08.1982-18.09.1982 w sprawie udziału w zbiegowisku publicznym 31.08.1982 w Gdańsku, którego uczestnicy dopuścili się gwałtownego ataku na mienie i zdrowie funkcjonariuszy MO. Materiały złożone pod sygn. 8165/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8165/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Objęty postępowaniem dotyczącym udziału w zbiegowisku publicznym 31.08.1982 w Gdańsku, którego uczestnicy dopuścili się gwałtownego ataku na mienie i zdrowie funkcjonariuszy MO. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 31.08.1982 tymczasowo aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku. 2.09.1982 nadzór na postępowaniem objęła Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku. Akt oskarżenia sporządzono 21.09.1982 oskarżając ww. o to, że: "dnia 31 sierpnia 1982 w Gdańsku wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnie dopuścili się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy MO i mienie społeczne obrzucając transporter opancerzony >BRDM< kamieniami i butelką z benzyną, jak też nawoływał innych do udziału w zbiegowisku i atakowania przy użyciu kamieni sił porządkowych". IPN Gd 60/2
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 18.10.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 2 lat w sprawie postępowania prokuratorskiego 4 Ds. 108/82. Uchwałą Rady Państwa nr PU-1111-24-83 z 14.03.1983 M. Grabowski został ułaskawiony przez warunkowe zwolnienie z reszty odbycia kary na okres próby 3 lat. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 4.08.1989 ww. "przebaczono i puszczono w niepamięć" skazanie z 18.09.1982. IPN Gd 465/36 t. 1-3
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 31.08.1982 w związku z toczącym się postępowaniem 4 Ds. 108/82. W dn. 1.09.1982 osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 18.10.1982 (III K. 149/82) na karę 3 lat pozbawienia wolności. Orzeczoną karę odbywał od 27.10.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach. Zwolniony 29.03.1983 na mocy postanowienia Rady Państwa z 14.03.1983 o skorzystaniu z prawa łaski w stosunku do ww. i warunkowego zwolnienia z reszty odbycia kary na okres 3 lat próby. IPN By 165/25 (39/325)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy założonej w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. "Homek" oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Rozpracowywanie czołowych działaczy gdańskiego oddziału Ruchu "Wolność i Pokój", "Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego", "Międzymiastówki Anarchistycznej". Mirosław Grabowski figuruje w rubryce "Więźniowie sumienia naszego regionu" zamieszczonej w niezależnym piśmie członków i sympatyków NSZZ «Solidarność» pt. «Nasz Czas» nr 56 z 19.05.1986. IPN Gd 0027/3842 t. 6 (19960/II)
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym w okresie od 8.10.1985 do 5.04.1986 w sprawie udziału w tzw. Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność»- Region Gdańsk oraz kompletowania sprzętu nagłaśniającego, gromadzenia i rozpowszechniania ulotek, których treść nawiązywała do bojkotu wyborów. 7.10.1985 zatrzymany i przeszukany. Przy ww. znaleziono nielegalne wydawnictwo pt. "Nasz Czas" i ulotki wzywające do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. 9.10.1985 postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku tymczasowo aresztowany. Materiały 21.10.1986 złożono do archiwum pod sygn. 8641/III. IPN Gd 013/203 (8641/III)
Akta prokuratorskie 7.04.1986 sporządzono akt oskarżenia przeciwko M. Grabowskiemu oskarżając go o to, że:"w październiku 1985 r. w Gdańsku brał udział w związku, którego istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, podejmując działania w celu wywołania niepokoju publicznego, a w szczególności zgromadził oraz kolportował nielegalne wydawnictwa, a w tym 148 sztuk pisma "Nasz Czas" nr 46 oraz 1099 ulotek, które to wydawnictwa w swej treści nawoływały do bojkotu wyborów do Sejmu PRL oraz do akcji strajkowych i demonstracji, przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem 5 lat od odbycia w okresie od 31.09.1982 do 29.03.1983 części kary 3 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dn. 18 października 1982 r. w sprawi III K 149/82 za przestępstwo podobne". Sąd Najwyższy w Warszawie (V Ko.23/86) 12.9.1986 postępowanie karne umorzył na podstawie art. 4 ustawy z dnia 17 lipca 1986 i uchylił areszt tymczasowy. IPN Gd 70/18
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Korespondencja dot. spraw o wykroczenia z art. 52a Kodeksu Wykroczeń. 12.01.1987 Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Gdańskim uznało M. Grabowskiego za winnego rozpowszechniania 14.12.1986 pod kościołem św. Brygidy w Gdańsku ulotek sygnowanych przez NSZZ «Solidarność» nawołujących do nielegalnych manifestacji w dniu 16.12.1986 w Gdańsku i 17.12.1986 w Gdyni i utrzymało w mocy orzeczenie Kolegium I Instancji tj. karę grzywny i podanie treści orzeczenia do wiadomości publicznej. IPN Gd 77/14 t. 1
Akta prokuratorskie Zatrzymany 14.12.1986 pod kościołem św. Brygidy w Gdańsku, gdzie rozpowszechniał ulotki sygnowane przez Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ «Solidarność» Gdańsk nawołujące do udziału w nielegalnych manifestacjach w dniu 16 grudnia w Gdańsku i 17 grudnia w Gdyni. 15.12.1986 ww. został przeszukany. 12.01.1987 Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Gdańskim utrzymało w mocy orzeczenie Kolegium I Instancji o ukaraniu ww. grzywną, przepadkiem dowodów rzeczowych oraz podaniem treści orzeczenia do wiadomości publicznej. IPN Gd 73/2/1/4 (347/89)
Akta administracyjne Repertorium wniosków do kolegium z art. 52a Kodeksu Wykroczeń oraz innych wykroczeń. M. Grabowski został zatrzymany 14.12.1986 pod kościołem św. Brygidy w Gdańsku, gdzie rozpowszechniał ulotki sygnowane przez NSZZ «Solidarność» nawołujące do udziału w nielegalnych manifestacjach 16.12.1986 w Gdańsku i 17.12.1986 w Gdyni. Ukarany 16.12.1986 przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń w Gdańsku karą grzywny, przepadkiem dowodów rzeczowych oraz podaniem treści orzeczenia do wiadomości publicznej. 12.01.1987 Kolegium Wojewódzkie ds. Wykroczeń w Gdańsku utrzymało orzeczenie Kolegium I Instancji w mocy. IPN Gd 0046/518 t. 1 (1126/3)
Dokumentacja ewidencyjna Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z nr 9093/85 do 9.10.1987 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.