Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Mieczysław
Nazwisko: Bucholc
Miejsce urodzenia: Ośnica
Data urodzenia: 19-09-1942
Imię ojca: Edward
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego w woj. toruńskim. J. Bucholc figuruje w trzech kolejnych dokumentach sporządzonych 4.02.1981, 30.06.1981 i 19.09.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Toruniu p.t. «Plan realizacji internowania wytypowanych osób z terenu woj. toruńskiego», ponieważ jako Zastępca Przewodniczącego Podregionu Grudziądz NSZZ «Solidarność» podrywał autorytet urzędom i instytucjom państwowym oraz w «wykazie osób przewidzianych do izolacji z terenu woj. toruńskiego» sporządzonym 3.02.1981 ponieważ nawoływał do nielegalnych zgromadzeń i w nich uczestniczył, podburzał do nieposzanowania prawa, podrywał autorytet urzędom i instytucjom państwowym. Ww. figuruje w «wykazie osób, które z racji swej negatywnej postawy politycznej nie powinny być wcielone do WP [Wojsko Polskie]» sporządzonym 23.01.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Toruniu. W aktach znajduje się plan rozmowy ostrzegawczej z ww. sporządzony 20.11.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Toruniu. IPN By 466/1 (IPN 0754/82,156/82), IPN By 466/2 (IPN 0754/83,156/83), IPN By 466/3 (156/84)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Cierń" z powodu propagowania "wrogich" poglądów 3.01.1985 sprawę przejął do prowadzenia Pion III RUSW w Grudziądzu. Sprawę zakończono z powody nie stwierdzenia "wrogiej" działalności. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Materiały dotyczące internowanych z woj. toruńskiego. Janusz Bucholc został internowany na mocy decyzji nr 108/81-OEA wydanej 12.12.1981do ZK w Potulicach. W sierpniu 1980 był jednym z organizatorów strajku w TZUO "Warma" w Grudziądzu. Został wybrany wiceprzewodniczącym MKZ Grudziądz, a w lipcu 1981 wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» w Toruniu. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Interwencyjnej MKZ w Grudziądzu. Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Cierń". Zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 108/81-118 wydanej 10.03.1982. IPN By 082/1 t. 1, IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 108/81-OEA wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z powodu "podrywania autorytetu urzędom i instytucjom państwowym". Decyzją nr 108/81-118 wydaną 10.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu internowanie wobec ww. uchylono. IPN By 97/4 (40/A/4)
Akta operacyjne Materiały operacyjne (m.in. meldunki operacyjne - uzupełnienia) zebrane przez SB dot. działalności opozycyjnej na terenie Torunia i województwa toruńskiego. Janusz Bucholc, rozpracowywany w ramach sprawy "Cierń" nr rej. 6568, w latach 1986-1988 brał udział w wielu zebraniach działaczy b. struktur «Solidarności» w Grudziądzu o charakterze konspiracyjnym. Niektóre z zebrań odbywały się w mieszkaniu ww. Wyjeżdżał poza teren Grudziądza w celu odbycia spotkań z działaczami opozycji politycznej z innych miast kraju. Utrzymywał kontakty z dawnymi działaczami związkowymi. IPN By 076/213
Akta administracyjne Rozmowy ostrzegawcze przeprowadzone z działaczami NSZZ «Solidarność», Klubu Niezależnej Myśli Politycznej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Konfederacji Polski Niepodległej. Janusz Bucholc brał udział w zebraniu Klubu Niezależnej Myśli Politycznej, które odbyło się 12.03.1988 w Grudziądzu. Został przesłuchany w charakterze sprawcy wykroczenia pod kątem przekroczenia przepisów ustawy o zgromadzeniach. Odmówił złożenia wyjaśnień. IPN By 076/6
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dotyczy niezadowolenia załogi Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu z powodu zdjęcia tablicy upamiętniającej wydarzenia czerwca 1976 w tym zakładzie. 28.06.1987 Janusz Bucholc wziął udział w spotkaniu Duszpasterstwa Ludzi Pracy, na którym omówiono m.in. złożenie petycji w sprawie zdjęcia pamiątkowej tablicy z budynku POiE w Grudziądzu. O fakcie tym poinformował w swoim doniesieniu nr 27/87 z 30.06.1987 TW pseud. "Ogrodnik". Sprawę zakończono z powodu nie podjęcia przez załogę dalszych kroków w tej sprawie. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 2052/II. IPN By 081/1143 (2052/II)
Akta sprawy o wykroczenie 3.11.1987 w Grudziądzu zatrzymano do kontroli drogowej taksówkę, którą podróżował m.in. Janusz Bucholc. W wyniku przeszukania jego bagażu zakwestionowano nielegalne wydawnictwa wydawane przez podziemne struktury «Solidarności» w Toruniu oraz KPN. Tego samego dnia przeszukano mieszkanie ww., gdzie odnaleziono również nielegalne wydawnictwa. 2.12.1987 Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu skierował wniosek do kolegium o ukaranie ww., za to, że "w dniu 3.11.1987 w Grudziądzu podjął działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego poprzez gromadzenie w swoim mieszkaniu oraz przewożenie taksówką osobową czasopism, książek, broszur i ulotek bez wymaganego zezwolenia, których treść zmierza do wywołania niepokojów". 22.01.1988 ukarany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Grudziądza karą grzywny oraz przepadkiem przedmiotów wykroczenia. W dn. 7.03.1988 Kolegium przy Wojewodzie Toruńskim w Toruniu podtrzymało orzeczenie I Instancji. IPN By 082/177 (231/III)
.