Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Paweł
Nazwisko: Gałąska
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 01-07-1948
Imię ojca: Eryk
Imię matki: Marta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany operacyjnie w ramach SOR jako aktywny działacz lokalnych i krajowych struktur związkowych - pełnił m.in. funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Budowlanym w Bytomiu, był również członkiem krajowych struktur NSZZ „Solidarność” specjalizujących się w tematyce budownictwa. J. Gałąska znalazł się z kręgu zainteresowań SB, ponieważ po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej zawieszonej decyzją władz i zaangażował się w drukowanie i rozpowszechnianie ulotek o „wrogich treściach politycznych”. Formalnie zarejestrowany jako figurant SOR dn. 9.03.1982. W ramach prowadzonej sprawy zastrzeżono wyjazdy do wszystkich krajów świata; fakt ten odnotowano w dzienniku rejestracyjnym pod datą 1.04.1982. SOR zakończono po doprowadzeniu do skazania figurantów sprawy; sprawę wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej dn. 16.03.1983. IPN Ka 043/816 (39886/II) t. 2
Akta internowania Wskazany jako osoba do internowania w związku z aktywną działalnością w strukturach NSZZ „Solidarność”: od stycznia 1981 przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Budowlanym w Bytomiu, po ogłoszeniu stanu wojennego zaangażowany w kolportaż ulotek na terenie Bytomia; w trakcie przeszukania mieszkania zakwestionowano szereg wydawnictw bezdebitowych. Zatrzymany i internowany na mocy decyzji nr III/175 z dn. 26.02.1982. Od dnia 6.03.1982 tymczasowo aresztowany w ramach śledztwa Wojskowej Prokuratury Garnizonowej PgŚl-II-63/82. IPN Ka 036/2296 (38514/II) t. 2
Akta kontrolno-śledcze Śledztwo prowadzone w trybie doraźnym przez Wydz. Śledczy KWMO Katowice pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach. Dn. 6.03.1982 oskarżony przez WPG w Gliwicach w ramach śledztwa PgŚl-II-63/82, prowadzonego od 27.02.1982 o to, że: „w lutym 1982 w Bytomiu, będąc członkiem NSZZ »Solidarność« wbrew postanowieniom dekretu o stanie wojennym zawieszającym działalność związków zawodowych nie zaniechał działalności związkowej w ten sposób, że gromadził, przechowywał, a następnie rozpowszechniał wydany drukiem »Biuletyn Informacyjny« sygnowany przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ »Solidarność« Region Śląsko-Dąbrowski i in. pisma, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Od tego dn. zastosowano areszt tymczasowy. Śledztwo zamknięto dn. 30.04.1982. IPN Ka 029/691 (9306/III)
Akta sądowe Wyrokiem SOW z dn. 17.05.1982 uznany winnym zarzucanego czynu i skazany na karę 1 roku i 6 m-cy pozbawienia wolności, za początek kary przyjęto 26.02.1982. Dn. 15.07.1982 Sąd Najwyższy Izba Wojskowa zmienił zaskarżony wyrok w części dotyczącej przepisu będącego podstawą kary, wymiar kary nie uległ zmianie. Dn. 9.08.1983 postanowienie o zastosowaniu amnestii. Postanowieniem Sądu z dn. 16.10.1989 przebaczono i puszczono w niepamięć skazanie z dn. 17.05.1982. IPN Wr 101/542-546 (SOW-422/82 t. 1-5)
Akta penitencjarne Dn. 8.03.1982 decyzją Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach (nr ewid. 12/82), dn. 9.06.1982 przetransportowany do Zakładu Karnego we Wrocławiu (nr ewid. 144/82). Dn. 1.03.1983 warunkowo zwolniony po odbyciu 2/3 zasądzonej kary. Okres próby wyznaczono do dn. 1.05.1984. IPN Wr 31/1598 (144/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie jako były aktywny działacz NSZZ „Solidarność”. W ramach prowadzonej sprawy wielokrotnie wzywany na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, prowadzono perlustrację korespondencji prywatnej. Sprawa początkowo prowadzona przez bytomskie struktury SB, od 26.04.1984 przez WUSW Katowice. Sprawę zakończono dn. 26.06.1986, z powodu „nie stwierdzenia wrogiej działalności”, materiały złożono w archiwum pod sygnaturą 38514/II. IPN Ka 036/2296 (38514/II) t. 1
Akta sądowe Na podstawie Rewizji Nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego z dn. 14.05.1993 Sąd Najwyższy Izba Karna dn. 18.06.1993 (sygn. WRN-48/93) uniewinnił Józefa Gałąskę od przypisanych mu czynów. IPN Wr 101/544, 546 (SOW-422/82 t. 3, 5)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w okresie od marca 1982 do grudnia 1987 r. w związku z działalnością uznaną przez władze PRL za „nielegalną”. Fakt ten odnotowano w ewidencji paszportowej pod numerem Z-I-924/BT/87 EAKA. W związku z wniesionym zastrzeżeniem w lipcu 1986 odmówiono wydania paszportu na planowany wyjazd zagraniczny. IPN Ka 620/127997 (EAKT 127997 czas.)
.