Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Papierz
Miejsce urodzenia: Frampol
Data urodzenia: 21-11-1966
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 19.05.1988 Andrzej Papierz został zarejestrowany przez SB z Wydz. III SUSW pod numerem 48955 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR)krypt. „Marszałek” (nr rej. 41693). Ta Sprawa była prowadzona przez SB od roku 1984 i dotyczyła rozpracowania konspiracyjnej działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Warszawskim. Ww. student UW został objęty rozpracowaniem na podstawie doniesień agenturalnych i materiałów z techniki operacyjnej. Wyłączony ze sprawy dnia 4.10.1988 i objęty osobnym rozpracowaniem - o krypt. „Papa”. Materiały SOR krypt. „Marszałek” zostały zniszczone przez SB dn. 24.01.1990. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych z: karty EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Szczecinie, 2 kart EO-4/77, karty EO-4-A/77 i karty E-16 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW, dziennika rejestracyjnego SUSW, poz. 41693 i 48955.
Od dnia 4.10.1988 student UW Andrzej Papierz był zarejestrowany pod numerem 48955 i objęty inwigilacją SB w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Papa” - prowadzonej przez Wydz. III SUSW na podstawie materiałów wyłączonych z SOR krypt. „Marszałek”. Był rozpracowywany jako działacz "nielegalnego" Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Zebrane przez SB materiały tej sprawy zostały zniszczone dn. 24.01.1990 z powodu odnotowanego „braku przydatności operacyjnej”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych: karta EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Szczecinie, 2 karty EO-4/77, karta EO-4-A/77 i karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW, dziennik rejestracyjny SUSW, poz. 48955.
Andrzej Papierz od dnia 1 maja 1988 był objęty postępowaniem Wydz. Śledczego SUSW (nr RSOW-103/88) pod zarzutem popełnienia wykroczenia (z art. 52a par. 1 pkt. 2, art. 63a par. 1 i art. 50 Kodeksu Wykroczeń). Ukarany dnia 3.05.1988 w trybie przyśpieszonym przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Żoliborz grzywną w wysokości 40 000 zł - za udział w dniu 1.05.1988 "w nielegalnej demonstracji", zorganizowanej po mszy świętej w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Odnotowano, iż ww. podczas tej demonstracji "niósł transparent NSZZ «Solidarność» Uniwersytetu Warszawskiego”, wznosił okrzyki: „Precz z komuną”, „«Solidarność»” i „Nie bij brata za pieniądze” oraz wygłosił przemówienie do zebranych. Po tej manifestacji Andrzej Papierz został zatrzymany i przewieziony do DUSW Warszawa-Żoliborz. Dnia 2.05.1988 podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Kolegium ds. Wykroczeń II Instancji przy Prezydencie Miasta Warszawy orzeczeniem z 23.06.1988 zmniejszyło powyższą grzywnę do 25 000 zł. Sprawa ta została zdjęta z ewidencji Wydz. Śledczego SUSW dnia 29.06.1988, jej akta złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod numerem 3421/III. IPN BU 0367/1 (3421/III) t. 272, IPN BU 2521/36.
Dnia 11 lipca 1988 został objęty postępowaniem Wydz. Śledczego SUSW (nr RSOW-185/88) pod zarzutem popełnienia wykroczenia z art. 63 z par. 1 Kodeksu Wykroczeń. Dnia 13.07.1988 ukarany w trybie przyśpieszonym przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście grzywną w wys. 20 000 zł i konfiskatą dowodów rzeczowych za to, że dnia 11.07.1988 r. na trasie przejazdu I sekretarza KPZS Michaiła Gorbaczowa, na przystanku autobusowym przy Hotelu „Forum” w Alejach Jerozolimskich, wspólnie z innymi osobami rozwiesił transparenty: „Żądamy wycofania wojsk radzieckich z Polski” i „Suwerenność dla wszystkich narodów żyjących w ZSRR” oraz rozrzucał ulotki. Tego samego dnia Andrzej Papierz został zatrzymany i osadzony w areszcie DUSW Warszawa-Śródmieście. Dnia 12.07.1988 podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. O ukaraniu ww. studenta UW poinformowano władze uczelni. Sprawa ta została zdjęta z ewidencji 15.07.1988 i złożona w archiwum Wydz. „C” SUSW pod numerem 3421/III. IPN BU 0367/1 (3421/III), t. 354; IPN BU 01232/110, k. 155 i 159.
Objęty postępowaniem Wydz. Śledczego SUSW (nr RSOW-205/88) pod zarzutem udziału w dniu 23.08.1988 "w nielegalnej manifestacji na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego", podczas której „nawoływał do niepokoju publicznego” wznosząc „wrogie okrzyki o treści antypaństwowej”: „Precz z komuną”, „Nie ma wolności bez «Solidarności»”. Tego samego dnia zatrzymany, przesłuchany i zwolniony. Dnia 20.06.1989 Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście postępowanie umorzyło. Sprawa ta została zdjęta z ewidencji dn. 11.10.1988, jej akta złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod numerem 3421/III. IPN BU 0367/1 (3421/III) t. 374.
Występuje w aktach administracyjnych SUSW w Warszawie z roku 1988. Andrzej Papierz był wymieniany wśród osób podejrzanych o „działalność antypaństwową” i zatrzymanych m. in. dnia 7.10.1988 za „udział w nielegalnej demonstracji”, następnie przekazanych do dyspozycji Wydz. Śledczego SUSW. IPN BU 2844/73 (201/13/5), IPN BU 2844/77 (201/13/10).
W październiku 1988 Andrzej Papierz został objęty postępowaniem Wydz. Śledczego SUSW (nr RSOW-268/88) pod zarzutem udziału w dniu 7.10.1988 w Warszawie na Pl. Dzierżyńskiego w happeningu Pomarańczowej Alternatywy pod hasłem „Grudnia nie oddamy”. Odnotowano, że „nie opuścił zbiegowiska ulicznego mimo wezwań organów MO”. Odstąpiono od wniosku do kolegium ds. wykroczeń o ukaranie, powiadamiając jednocześnie władze uczelni o „nagannym zachowaniu” ww. studenta UW. Sprawa zdjęta z ewidencji 20.10.1988 i złożona w archiwum Wydz. „C” SUSW pod numerem 3421/III. IPN BU 0367/1 (3421/III) t. 437.
Andrzej Papierz był wymieniony w aktach administracyjnych Wydz. III Dep. III MSW - zawierających relacje studentów warszawskich uczelni, zatrzymanych przez MO podczas demonstracji i zebrań w Warszawie w dniach 6 i 7.10.1988. A. Papierz został zatrzymany dn. 7.10.1988 na Placu Dzierżyńskiego w czasie ulicznego happeningu. Przewieziony najpierw do Komendy MO przy ul. Wilczej, a następnie do Komendy MO przy ul. Żeromskiego, gdzie został poddany przeszukaniu, „nieformalnie przesłuchany” i pobity przez funkcjonariuszy. Zwolniony 8.10.1988. IPN BU 2521/39 (39).
Występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) nr 104469, krypt. "Karierowicze". Sprawa ta była prowadzona w latach 1987-1990 przez Wydz. II Dep. III MSW / Wydz. III DOKPP MSW i dotyczyła reaktywowania Polskiej Partii Socjalistycznej. IPN BU 0248/257 (55665/II) t. 3.
Andrzej Papierz jest wymieniony w rejestrze osób zatrzymanych przez MO i SB z Wydziału Śledczego WUSW w Gdańsku w okresie od 09.01.1986 do 01.05.1989. IPN Gd 0046/518 t. 2 (1126/4).
Wymieniony w aktach administracyjnych Wydz. III Dep. III MSW z roku 1988. Był odnotowany w informacjach SUSW "o sytuacji społeczno-politycznej na warszawskich wyższych uczelniach" z przełomu kwietnia i maja 1988 Jako działacz "nielegalnego" Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W aktach znajdują się m.in. charakterystyki i fotografie kilkunastu działaczy NZS. IPN BU 2521/36 (36).
Wymieniony w aktach administracyjnych Wydz. III Dep. III MSW jako uczestnik wiecu przed Ambasadą Rumunii w Warszawie - zorganizowanego w grudniu 1989 przez Niezależne Zrzeszenie Studentów i PPS jako wyraz poparcia dla walczących o wolność Rumunów. Akta o sygn. IPN BU 2521/38 (38).
Występuje w zestawie filmów operacyjnych - zrealizowanych przez Wydz. XV Biura "B" MSW. Filmy te dotyczyły interesujących SB wydarzeń w Warszawie w okresie od marca 1988 do lutego 1989. IPN BU 1196/4 (687/4).
Występuje w aktach administracyjnych MSW - zawierających raporty SUSW i jednostek podległych. Raporty te dotyczyły zatrzymań osób podejrzanych o „działalność antypaństwową”. IPN BU 2844/73 (201/13/5).
Występuje w aktach Wydz. Paszportów SUSW z lat 1988-1990. Wynika z nich, że Andrzej Papierz otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata" w okresie od dnia 11.10.1988 do roku 1990 (nr Z-01385/88). Ten zakaz wydawania paszportu nastąpił na wniosek Wydz. Śledczego SUSW - z powodu toczącego się postępowania egzekucyjnego za niezapłacenie w terminie grzywny ze sprawy nr RSOW-185/88. To zastrzeżenie wyjazdów zarejestrowano dn. 14.10.1988 pod numerem WA661/Z/88, miało ono funkcjonować do czasu uregulowania ww. należności. Odwołano je dn. 2.03.1989, a anulowano 12.04.1989. IPN BU 728/66536 (EAGP 66536), karta Pz-35 z kartoteki MSW, wydruk z bazy danych ZSKO.
Akta paszportowe EASZ 272619 oraz EAGP 66536. Akta o sygn. IPN BU 728/66536 (EAGP 66536), akt o sygn. EASZ 272619 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wa 265/12 - Zarządzenie z dnia 15.11.2012 r. dotyczące Andrzeja Papierza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.