Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Helena
Nazwisko: Płońska
Nazwisko rodowe: Płońska
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 19-08-1957
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowana 27.10.1978 pod nr 26422 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku do SOR krypt. „Godot” nr rej.22082 prowadzonej w okresie 03.12.1976-15.01.1985 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku, a następnie Insp. 2 WUSW w Gdańsku. 30.03.1979 przerejestrowana z SOR krypt. „Godot” na SOS krypt. „Maszynistka” nr rej. 26422 dotyczącej redagowania "wrogich" pism. Sprawę zakończono z powodu zaniechania nielegalnej działalności. Materiały dotyczące SOS krypt. „Maszynistka” złożone do archiwum 27.12.1982 pod sygn. 18263/II zniszczono 15.08.1990. Materiały dotyczące SOR krypt. „Godot” złożono do archiwum 15.01.1985 pod sygn. 18740/II, a następnie zniszczono. Materiałów o sygn. 18263/II i 18740/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa w sprawie sporządzania i przechowywania nielegalnych wydawnictw i materiałów na terenie Gdańska. Ww. figuruje w meldunku Naczelnika Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku do Wydz. Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie i Wydz. II Biura Śledczego MSW w Warszawie jako osoba aresztowana na 48 godzin w związku z uroczystościami pogrzebowymi jednego z członków Wolnych Związków Zawodowych „Wybrzeże”, które miały miejsce 25.03.1980. Powodem zatrzymania był fakt, iż „aktywiści «Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników» planowali wykorzystać uroczystości żałobne i pogrzeb w celach prowokacyjnych”. Ponadto u ww. dokonano przeszukania podczas którego zabezpieczono 3 egzemplarze pisma „Robotnik” oraz 1 ulotkę adresowaną „Do Sejmu PRL”. IPN Gd 013/136 t. 13 (8551/III)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie rozpowszechniania na terenie Gdańska materiałów bezdebitowych. W związku z prowadzoną sprawą „sporządzania i przechowywania dokumentów i pism mających związek z przestępstwem” (4 Ds. 60/78) ww. 17.12.1978 przeszukana w miejscu zamieszkania. W toku przeszukania mieszkania ww. „ujawniono pisma i publikacje, których treść narusza zasady porządku prawnego”. Wobec ww. 25.03.1980 ponownie zastosowano przeszukanie. 25.03.1980 ww. zatrzymana i osadzona w areszcie, a 27.03.1980 zwolniona. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku 22.02.1982 postanowieniem (4 Ds. 46/80) umorzyła wobec ww. śledztwo w „sprawie rozpowszechniania na terenie Gdańska przy użyciu druku fałszywych wiadomości, które mogły wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. IPN Gd 286/1 t. 2; IPN Gd 286/2 t. 1, 6; IPN Gd 286/6
Akta operacyjne Zbiór wyrywkowych materiałów operacyjnych dotyczących rozpracowywania działaczy opozycyjnych na terenie Trójmiasta. M. Płońska, pozostająca w operacyjnym zainteresowaniu Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku uczestniczyła w spotkaniu Kolegium Redakcyjnego „Robotnika Wybrzeża” 04.09.1979. Ww. występuje w donosach TW pseud. „Jacek” dotyczących przekazywania przez ww. figurantowi SOS krypt. „Maluch” nielegalnych wydawnictw w postaci „Robotnika Wybrzeża”, „Opinii” i „Biuletynów Informacyjnych”. IPN Gd 0046/829 t. 4, 5 (1486/4)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczące rozpracowywania organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski”- notatki służbowe, analizy operacyjne, plany działań administracyjnych, informacje od TW, notki biograficzne głównych uczestników. M. Płońska figuruje w Informacji funkcjonariusza Wydz. III Dep. III MSW dot. „Ruchu Młodej Polski” z 13.03.1980. Ww. 18.12.1979 w 9 rocznicę wydarzeń grudniowych wzięła udział w zorganizowanej przez „RMP” manifestacji pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina. IPN Gd 340/1 t. 1 (54427/II)
Akta operacyjne Materiały operacyjne dot. wydarzeń "Sierpnia 80". Charakterystyki działaczy opozycji, plany działań SB w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Trójmieście, wydarzeń w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i na uczelniach wyższych Trójmiasta. M. Płońska figuruje w piśmie zawierającym podstawowe dane biograficzne ww. IPN Gd 0046/364 t. 1/1 (914/2)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ «Solidarność» w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". M. Płońska, członek Wolnych Związków Zawodowych „Wybrzeże”, członek redakcji „Robotnika Wybrzeża” figuruje w «wykazie osób zaangażowanych w działalność antysocjalistyczną czynnie wspierających przerwy w pracy zakładów produkcyjnych Trójmiasta». Ww. występuje w szyfrogramie Naczelnika Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku do Naczelnika Wydz. III KWMO w Krakowie z 10.10.1980 dotyczącym planowanego na 18 i 19.10.1980 pobytu aktywu NSZZ «Solidarność» w Krakowie, w tym przypuszczalnie ww. IPN Gd 003/166 t. 1, 7 (185/IV)
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowań i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ «Solidarność». W materiałach znajduje się "Protokół komisyjnego zniszczenia i przekazania dokumentów w związku z decyzją nr 037/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z 3.12.1982". Za protokołem z 28.12.1982 zniszczono arkusz ewidencyjny z 16.10.1981 dotyczący Marii Płońskiej. IPN GD 0207/8 (911/5)