Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Jan
Nazwisko: Żabiński
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 07-02-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 17.05.1982 pod nr 8018 przez Wydz. V KWMO w Toruniu do SOS krypt. "Drukarz" nr rej. 7798 prowadzonej od 09.03.1982 do 16.02.1983 z powodu kontynuowania w okresie stanu wojennego działalności związkowej. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 900/II zniszczono 08.01.1990. Materiałów o sygn. 900/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Akta dotyczące osób internowanych w okresie stanu wojennego z terenu woj. toruńskiego. K. Żabiński, aktywny działacz opozycyjny, zdecydowany przeciwnik stanu wojennego, organizator akcji protestacyjnych 10.12.1981 w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej »Merinotex« wszedł w skład 10-osobowego Komitetu Założycielskiego nielegalnej organizacji o charakterze politycznym o nazwie »Klub Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność–Równość-Niepodległość«. Internowany decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z 31.03.1982 na wniosek Wydz. V KWMO w Toruniu w OO. w Strzebielinku od 02.04.1982 do 10.12.1982. IPN By 082/1 t. 14 (54/III)
Akta internowanego Internowany 02.04.1982 na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu nr 225/82-OEA z 31.03.1982 za to, że „nie przestrzegał obowiązującego w kraju porządku prawnego wynikającego z przepisów o stanie wojennym”. Zwolniony na mocy decyzji nr 237/82-OEA o uchyleniu internowania wydanej 10.12.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN Gd 159/472
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] K. Żabiński 15.07.1983 zarejestrowany pod nr 9627 przez Wydz. V WUSW w Toruniu do SOR krypt. "Magazyn" nr rej. 8850 prowadzonej od 14.02.1982-27.08.1985 z powodu „podejrzeń o kolportaż ulotek antypaństwowych na terenie zakładu pracy” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex”. Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1510/II zniszczono 08.01.1990. Materiałów o sygn. 1510/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotycząca prowadzenia działalności o charakterze politycznym w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej "Merinotex". K. Żabiński, b. Przewodniczący Komitetu na rzecz Uwolnienia Więźniów za Przekonania w TPCz „Merinotex”, Przewodniczący Regionalnej Komisji Wykonawczej "Solidarności", członek Tymczasowej Komisji Zakładowej TPCz "Merinotex", Przewodniczący Rady Pracowniczej 26.08.1985 rejestrowany jako główny rozpracowywany pod nr 13201 przez Wydz. V WUSW w Toruniu do SOR krypt. "Komputer" jako „aktywny działacz NSZZ "Solidarność" w TPCz "Merinotex". Poddany obserwacji przez Wydz. „B” WUSW w Toruniu poprzez zastosowanie podsłuchu pokojowego (PP), podsłuchu telefonicznego (PT) oraz kontrolę korespondencji. SOR zakończono w związku z zaprzestaniem działalności. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 2404/II 04.01.1990 zniszczono. 25.10.1989 wykonano mikrofilm o sygn. 2404/2. IPN By 0104/321 (mkf 2404/2)
Akta śledcze Dowody rzeczowe dotyczące śledztwa w sprawie kolportażu wydawnictw bezdebitowych zarekwirowanych podczas przeszukania mieszkania K. Żabińskiego 26.09.1985 w postaci m. in. 2 sztuk medali pamiątkowych, 4 broszur „Bojkot wyborów 1985”, „Homilii” ks. J. Popiełuszki, „Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956” i „Dramatyczny rok 1945”. IPN By 082/149 t. 11 (203/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie emitowania przy użyciu urządzenia nadawczego w Telewizji Polskiej w okresie 14-25.09.1985 haseł antywyborczych i antyrządowych "mogących wywołać niepokój publiczny". Postanowieniem z 16.12.1985 z akt dochodzenia 1 Ds.1870/85 wyłączono materiały dot. dokonania przeszukania u K. Żabińskiego i włączono do prowadzenia do postępowania nr 1 Ds. 2049/85 dot. kolportażu na terenie Torunia wydawnictw bezdebitowych. IPN By 85/506
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie przeciwko osobie podejrzanej o kolportaż w październiku 1985 na terenie Torunia nielegalnych wydawnictw bezdebitowych. 16.12.1985 do akt dołączono materiały i dowody rzeczowe dochodzenia RSD 12/85 i postępowania przygotowawczego 1 Ds.-1870/85 wszczętego ws. kolportażu materiałów bezdebitowych m.in. materiały z przeszukania mieszkania K. Żabińskiego dokonanego 26.09.1985, w trakcie którego zakwestionowano "nielegalne wydawnictwa" oraz protokół przesłuchania ww. w charakterze świadka z 26.09.1985. Postępowanie 1 Ds. 2049/85 31.01.1986 umorzono ze względu na "znikome niebezpieczeństwo społeczne czynu". IPN By 85/525 t. 1-2
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy „rozpracowywania osób wchodzących w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» Pracowników w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej "Merinotex". Ww., były ekstremalny działacz «Solidarności» wraz z innymi wszedł w skład grupy inicjatywnej zamierzającej reaktywować NSZZ «Solidarność». Ww. figuruje w doniesieniu TW pseud. „Korcz” dot. „wyjazdu inicjatorów KZ NSZZ «Solidarność» Pracowników TPCz "Merinotex" w Toruniu do Warszawy 11.08.1987 na rozprawę rewizyjną, których miał reprezentować m. in. ww. TW pseud. „Jurek” poinformował, że „ww. stwierdził, iż zdaje sobie sprawę, że Sąd Najwyższy 25.08.1987 ogłosi niekorzystny dla nich wyrok” w sprawie postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Toruniu, który odmówił rejestracji związku zawodowego”. Ww. i inni „podpisali protest-petycję w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia z pracy 2 członków KZ NSZZ «Solidarność» Pracowników TPCz »Merinotex« w Toruniu”. IPN By 081/1292 (2268/II)
Akta kontrolne dochodzenia Akta czynności sprawdzających w związku z nielegalnym zebraniem odbywającym się w mieszkaniu prywatnym innej osoby 21.08.1988 dotyczącym wypracowania wspólnego stanowiska w kwestii ewentualnego poparcia akcji strajkowej na Śląsku i w Szczecinie. K. Żabiński, Przewodniczący Rady Pracowniczej, uczestnik zebrania został prewencyjnie zatrzymany i osadzony w areszcie MO w Toruniu. W trakcie przeszukania pomieszczenia w którym odbywało się spotkanie zakwestionowano 10 egzemplarzy Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Toruniu z 20.08.1988 pt. „Chleba i Wolności”, które zawierały apel o podjęcie strajków solidarnościowych. IPN By 082/182 (236/III)
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie dotyczące zatrzymania na 48 godzin uczestników nielegalnego zebrania z 21.08.1988, podejrzanych o planowaną organizację i podjęcie strajków solidarnościowych w toruńskich zakładach pracy oraz akcję solidarnościową ze strajkującymi na Śląsku i w Szczecinie. 22.08.1988 z K. Żabińskim przeprowadzono rozmowę profilaktyczną nie kierując wniosku o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń. IPN By 87/8 (33/3/90)
Akta kontrolne dochodzenia Akta kontrolne dochodzenia w sprawie listu zawierającego groźbę pozbawienia życia, skierowanego do Krzysztofa Żabińskiego. Ww. 01.12.1988 zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Toruniu (1 Ds. 2622/88) o „otrzymaniu listu (…), w którego treści zawarte były groźby pod jego i kolegów adresem”. Przesłuchany 22.12.1988. Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu 27.12.1988 wszczął dochodzenie w sprawie „groźby karalnej w postaci zagrożenia pozbawienia życia ww.” Prokuratura Rejonowa w Toruniu 08.03.1989 zatwierdziła postanowienie o umorzeniu dochodzenia sporządzone 27.02.1989 przez Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu z powodu „nie ustalenia sprawcy przestępstwa”. IPN By 082/135 t. 1-2 (188/III)
.