Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Witkowski
Miejsce urodzenia: Rutki-Begny
Data urodzenia: 04-02-1946
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W czerwcu 1969 Tadeusz Witkowski, wówczas student Uniwersytetu Warszawskiego, został objęty inwigilacją SB (na podstawie materiałów agenturalnych) w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Witek" i numerze rejestr. 4668 jako podejrzany o "prowadzenie wrogiej działalności politycznej w środowisku studenckim U.W.”. Przez funkcjonariuszy Wydz. III KS MO był podejrzewany o malowanie napisów „o wrogiej treści politycznej” na uniwersyteckich budynkach. W aktach odnotowano m.in., że 16.03.1969 został zatrzymany z pędzlem i farbą olejną, wraz z kolegą, w pobliżu gmachu Wydziału Chemii UW. Prowadzenie tej inwigilacji zakończono wobec braku dowodów na aktualną „szkodliwą działalność polityczną”. W dniu 8.11.1974 materiały tej sprawy złożono w archiwum Wydz. "C" KS MO pod nr 3127/III. IPN BU 0224/632 (3127/III), IPN BU 01286/2648 (3127/3) mikrofilm.
Występuje w aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. „Paweł” i numerze rejestr. 4670, w ramach którego SB z Wydz. III KS MO inwigilowała jego kolegę ze studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W aktach odnotowano zatrzymanie Tadeusz Witkowskiego dnia 16.03.1969 jako podejrzanego o malowanie na murach „wrogich” haseł i przesłuchanie go tego dnia. IPN BU 0224/709 (3207/III).
Od dnia 28.01.1976 Tadeusz Witkowski został poddany operacyjnemu "rozpracowaniu" - po podpisaniu petycji do Sejmu, protestującej przeciwko forsowanym przez władze zmianom w konstytucji PRL, które określały "kierowniczą rolę" PZPR i sojusz ze ZSRS. W trakcie prowadzenia tej Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o numerze rejestr. 14447, T. Witkowski został objęty perlustracją korespondencji i zastrzeżeniem wyjazdów do "krajów kapitalistycznych" na okres 2 lat (od dnia 26.04.1976). Ten zakaz wyjazdów został uzasadniony przez SB z Wydz. III KS MO „głoszeniem antysocjalistycznych poglądów” i „wrogim nastawieniem do polityki partii”. Prowadzenie ww. SOR zakończono dnia 22.03.1977 - po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej z T. Witkowskim w dniu 11.03.1977. Następnie materiały tej sprawy złożono w archiwum Wydz. "C" KS MO pod sygn. 4560/II. IPN BU 0246/548 (4560/II), IPN BU 01322/664 (4560/2) mikrofilm.
W materiałach administracyjnych Dep. III MSW z lat 1975-1977 znajduje się m.in. wykaz ponad 260 osób, w tym Tadeusza Witkowskiego, zatytułowany "Osoby zaangażowane w działalność opozycyjną". W teczce tych akt SB znajduje się też: "Informacja dot. petycji opracowanej przez grupę osób o postawach opozycyjnych" z grudnia 1975 r., "Lista osób - sygnatariuszy >petycji 59< i >petycji 101<, odnośnie których wystąpiono o zwolnienie od jednorazowego podatku majątkowego" z dnia 4.02.1976. "Wykaz sygnatariuszy listów i petycji w sprawie zamian w konstytucji", "Charakterystyki sygnatariuszy >Apelu do społeczeństwa polskiego<". IPN BU 0296/205 t. 7.
Od dnia 21.12.1977 Tadeusz Witkowski występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Polonista" i numerze rejestr. 1670. Sprawa tej operacyjnej kontroli (w latach następnych przekwalifikowana na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR), a później na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) była prowadzona przez SB z Wydz. III, IIIA i V KW MO/WUSW w Ostrołęce oraz z RUSW w Przasnyszu z powodu utrzymywania przez ww. bliskiego kontaktu z inną osobą - rozpracowywaną i inwigilowaną w tej sprawie. Tadeusz Witkowski był wymieniany w licznych doniesieniach agentury SB – po raz pierwszy w doniesieniu z dnia 28.02.1977, a po raz ostatni w notatce funkcjonariusza SB z 7.05.1984. Prowadzenie tych spraw zakończono 6.10.1989. IPN BU 0983/146 (808/II), IPN BU 01356/460 (808/2) mikrofilm.
W marcu 1978 Tadeusz Witkowski znalazł się w zainteresowaniu ostrołęckiej SB (w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. "Docent" i nr rejestr. 2770) po doniesieniach jej agentury. Był podejrzewany o próbę zorganizowania w Przasnyszu „grupy antysocjalistycznej”. W roku 1979 na zlecenie SB został poddany rewizjom podczas przekraczania granicy PRL, a w marcu 1980 nie został zatrudniony w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Od marca 1981 był inwigilowany jako działacz NSZZ „Solidarność” w Przasnyszu i redaktor czasopisma „Solidarność Przasnyska”, a w notatkach SB określony jako „zdecydowany przeciwnik PZPR i SB”. Po zwolnieniu z internowania, został wezwany do siedziby KW MO w Ostrołęce na "rozmowę operacyjną”, która została przeprowadzona 1.12.1982. Prowadzenie sprawy zakończono 8.09.1983 - po wyjeździe T. Witkowskiego na emigrację do Stanów Zjednoczonych Ameryki. W inwigilacji ww. wykorzystywano liczną agenturę SB i perlustrację korespondencji (od 14.11.1980). Materiały tej sprawy - złożone 8.09.1983 w archiwum Wydz. "C" WUSW w Ostrołęce pod nr 375/II - zostały zniszczone 4.09.1989. Zachował się mikrofilm tych akt - sygn. 375/2. IPN BU 01356/47 (375/2) mikrofilm.
Występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. „Familia” i numerze rejestr. 3108. W ramach tej Sprawy SB kontrolowała Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” w Przasnyszu, w którym Tadeusz Witkowski w 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Informacji i Kultury. Ta SO była prowadzona w okresie od 2.02.1981 do 14.06.1985 przez SB z Wydz. III "A" i Wydz. III KW MO/WUSW Ostrołęka. IPN BU 0982/26 (28/IV).
Tadeusz Witkowski był internowany w okresie od 13.12.1981 do 25.11.1982 na mocy decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Ostrołęce jako działacz NSZZ "Solidarność" w Przasnyszu. To internowanie było uzasadnione przez SB jego udziałem „w wystąpieniach antypaństwowych w 1968 roku” i możliwością podjęcia przez niego - po wprowadzeniu stanu wojennego - działalności „antypaństwowej”. Osadzony najpierw w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, a od 15.06.1982 w więzieniu w Kwidzynie. Według zapisów z akt internowanego, w dniach od 11.09. do 11.10.1982 przebywał na czasowym zwolnieniu z tego więzienia ("na przepustce"). IPN Gd 162/160, IPN BU 00133/49.
Figuruje w "Aktach dotyczących osoby internowanej" - zebranych przez Wydział Śledczy KW MO w Ostrołęce w latach 1981-1982. W teczce tych akt znajdują się m.in.: arkusz ewidencyjny osoby podlegającej prewencyjnemu zatrzymaniu, notatka służbowa dot. miejsca zamieszkania osoby przewidzianej do internowania, plan tego mieszkania, plan rozmowy ostrzegawczej z osobą wyznaczoną do internowania, decyzja o internowaniu, nakaz zatrzymania i doprowadzenia, wystąpienie Tadeusza Witkowskiego z dnia 28.11.1981 skierowane do członków NSZZ "Solidarność" w Przasnyszu, notatki dot. działalności związkowej i antykomunistycznej internowanego, opinia dot. T. Witkowskiego, notatka z przeglądu akt paszportowych, decyzja o uchyleniu internowania. IPN BU 01214/120.
Występuje w aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. „Plastyk” i numerze rejestr. 3626 - z racji bliskich kontaktów z osobą inwigilowaną w tej sprawie – współredaktorem czasopisma „Solidarność Przasnyska”. Ten KE był prowadzony przez Wydz. III KW MO/WUSW Ostrołęka i pion III RUSW Przasnysz w okresie od 21.01.1982 do 10.01.1988. Tadeusz Witkowski był wymieniany w doniesieniach agentury SB (wzmiankowanych w aktach KE „Plastyk”) – po raz pierwszy w doniesieniu z 22.04.1982, a po raz ostatni w tzw. charakterystyce sprawy (z dnia 24.08.1985). IPN BU 01356/288 (629/2).
W roku 2012 Tadeusz Witkowski przekazał do zasobu archiwalnego IPN "Sprostowanie" (na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN). To "Sprostowanie" odnosi się do materiałów SB o sygn.: IPN BU 0224/632, IPN BU 0246/548, IPN BU 01356/47, IPN BU 3011/12692; O/Wa WK-434/07. IPN BU 1471/149.
.