Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir
Nazwisko: Sokołowski
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 11-11-1943
Imię ojca: Adam
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono w związku z aktywną działalnością działaczy "Solidarności" na terenie Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Białymstoku (WSS „Społem” Białystok): organizowanie zbiórek pieniędzy na potrzeby "Solidarności", malowanie napisów, próby kolportażu Biuletynu Informacyjnego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Białystok. Celem prowadzenia sprawy było rozpoznanie struktury organizacyjnej, wzajemnych powiązań, zamierzeń grupy osób zajmujących się nielegalną działalnością, udokumentowanie tej działalności oraz przejęcie pełnej kontroli. Sławomir Sokołowski wymieniany w sprawie jako członek "Solidarności" w WSS „Społem” Białystok, zaangażowany w wyżej wymienioną nielegalną działalność. Sprawę zakończono podjęciem działań zmierzających do rozbicia wzajemnych kontaktów i powiązań działaczy. IPN Bi 012/430 (2656/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany z powodu podejrzenia o posiadanie dużej ilości literatury bezdebitowej. Zajmował się powielaniem i kolportażem nielegalnej literatury na terenie Bartoszyc, posiadał na bieżąco wydawnictwa sygnowane przez podziemie "Solidarności" z terenu kraju, głównie z regionu Mazowsza, Gdańska, Białegostoku, które następnie udostępniał innym osobom zakładając im prenumeraty, utrzymywał kontakty z osobami "znanymi z negatywnych poglądów i postaw politycznych". Podczas działań operacyjnych ustalono, że 30.09.1985 w Warszawskiej Fabryce Pomp (WFP) Oddział Bartoszyce (miejsce pracy S. Sokołowskiego) odbywać się będzie powielanie nielegalnych wydawnictw. Na podstawie tej informacji dokonano przeszukania w tzw. "powielarni" WFP Oddział Bartoszyce, gdzie zakwestionowano nielegalne wydawnictwa, zatrzymano S. Sokołowskiego i wszczęto przeciwko niemu śledztwo. Materiały o sygn. 13194/II zniszczono w 1989. Zachował się mikrofilm o sygn. IPN Bi 0089/2827/1-2 (13194/2). IPN Bi 0089/2827/1-2 (13194/2) - mkf.
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo dotyczące S. Sokołowskiego i innych osób, prowadzone z powodu kolportażu nielegalnych wydawnictw "Solidarności" na terenie Bartoszyc. Śledztwo wszczęła Prokuratura Wojewódzka w Olsztynie (nr sprawy Ds 15/85) i powierzyła do prowadzenia Wydziałowi Śledczemu. S. Sokołowski zatrzymany 30.09.1985 w miejscu pracy jako podejrzany o to, że wraz z inną osobą, przy pomocy kserokopiarki podjęli produkcję nielegalnych wydawnictw. Podczas przeszukania jego osoby, pomieszczenia biurowego w miejscu pracy oraz jego mieszkania zakwestionowane nielegalne publikacje, m.in. Biuletyny Informacyjne "Solidarność" Region Białystok, "Solidarność" Pismo Regionu Gdańskiego, "Tygodnik Mazowsze", "Solidarność Rolników", "Rezonans", "Kos", "Wola", "Nasz Głos". Na mocy postanowienia PW w Olsztynie z 02.10.1985 tymczasowo aresztowany i osadzony w AŚ w Olsztynie. 23.12.1985 PW sporządziła akt oskarżenia i skierowała sprawę do Sądu Rejonowego w Bartoszycach. IPN Bi 086/171 (5681/III).
Akta prokuratorskie Oskarżony o to, że w okresie 1983-09.1985 w Olsztynie, Bartoszycach i Galinach w woj. olsztyńskim, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa o treści "antypaństwowej" oraz o to, że w dn. 30.09.1985 w Bartoszycach, przy pomocy kserokopiarki podjął produkcję nielegalnych druków m.in. nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bartoszycach z 12.02.1986 (sygn. akt K II 1/86) skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 5 lat, zobowiązany do zapłacenia nawiązki na budowę Szpitala w Bartoszycach, oraz orzeczono podanie wyroku do publicznej wiadomości w zakładzie pracy S. Sokołowskiego. Postanowieniem SR w Bartoszycach z 21.01.1987 karę darowano na mocy amnestii. IPN Ol 4/502 (Ds 15/85).
Akta tymczasowo aresztowanego - skazanego Zatrzymany 30.09.1985 w związku z podejrzeniem o produkcję nielegalnych wydawnictw. Na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Olsztynie z 02.10.1985 tymczasowo aresztowany. Od 04.10.1985 przebywał w Areszcie Śledczym Olsztynie, następnie od 11.01.1986 w Zakładzie Karnym w Bartoszycach. Zwolniony z więzienia12.02.1986 z powodu otrzymania wyroku w zawieszeniu. IPN Ol 60/218.
Charakterystyka Charakterystyka działalności grup byłych członków NSZZ "Solidarność" działających w okresie 13.12.1981-1986 na terenie woj. olsztyńskiego. Sławomir Sokołowski w latach 1983 -1985 kolportował w miejscu pracy i zamieszkania nielegalne pisma sygnowane przez konspiracyjne struktury NSZZ "Solidarność". W 1985 w miejscu pracy wykorzystał urządzenie kserograficzne do powielania nielegalnych wydawnictw. Aresztowany 30.09.1985, skazany 12.02.1986. IPN Bi 065/198 (977/IV).
Materiały administracyjne Korespondencja nadsyłana w 1987 z kilku WUSW do Biura "C" MSW w ramach tworzonego "Informatora o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1976-1985". Informacje dotyczące Sławomira Sokołowskiego zostały przesłane z Wydz. "C" WUSW Olsztyn i dotyczą prowadzonej przez niego działalności poligraficznej i kolportażu nielegalnych wydawnictw w Bartoszycach i Olsztynie w okresie od 1983 do września 1985. IPN BU 0326/558 t. 3 (11/IX/70 t. 1).
Zastrzeżenie Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do krajów kapitalistycznych i krajów socjalistycznych w okresie 11.11.1985-11.11.1987 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW Olsztyn w powodu, że jest podejrzany o to, że wspólnie z inną osobą "w celu wywołania niepokoju publicznego przy pomocy kserokopiarki podjęli produkcję nielegalnych wydawnictw". Zastrzeżenie anulowano 21.12.1987. Dokument o zastrzeżeniu znajduje się w Aktach kontrolnych śledztwa IPN Bi 086/171. Wpis na podstawie IPN Bi 086/171 oraz zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.