Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław Feliks
Nazwisko: Borowczyk
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 30-05-1950
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Dot. Cz. Borowczyka internowanego w okresie od 15.05.1982 do 03.07.1982, umieszczonego od 19.05.1982 w OO w Grodkowie. W uzasadnieniu decyzji o internowaniu podano, iż "narusza obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 040/963 (IV-3751/831)
Akta internowanego Dot. Cz. Borowczyka internowanego w okresie od 15.05.1982 do 03.07.1982, umieszczonego od 19.05.1982 w OO w Grodkowie. IPN Wr 30/321 (111/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 14.12.1982 objęty kontrolą operacyjną w ramach KE o krypt. "Dragon", a następnie 10.09.1983 przerejestrowany do SOR o krypt. "Serwis". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 10.09.1983 zarejestrowany pod nr. 45647 do SOR o krypt. "Serwis" (nr. rej.45802), założonej w związku z podejrzeniem o "wrogą działalność w środowiskach, terror załogi" Dolnośląskich Zakładów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych (DZWME) "Dolmel" we Wrocławiu. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Nadzór nad postępowaniem 2 Ds 120/83 prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście, dot. "działalności nielegalnych struktur byłego NSZZ >Solidarność< na terenie zakładów pracy we Wrocławiu". W ramach prowadzonego śledztwa ustalono osoby, które zajmowały się kolportażem nielegalnych wydawnictw, przedstawiono im zarzuty (w tym Cz. Borowczykowi) i wyłączono do odrębnego prowadzenia. IPN Wr 33/315 (III Dsn 96/83/Wr. VI)
Akta kontrolno-śledcze Dochodzenie dot. "prowadzenia działalności w podziemnych strukturach >Solidarności< we wrocławskich zakładach pracy". Cz. Borowczyk występuje jako jedna z osób oskarżonych o powielanie i kolportowanie nielegalnego pisma zakładowego. IPN Wr 039/11427 (24693/III)
Akta prokuratorskie Dot. Cz. Borowczyka podejrzanego o to, iż "działając w warunkach przestępstwa ciągłego (...) kontynuował działalność w nielegalnych strukturach NSZZ >Solidarność<, w ten sposób, że powielał i kolportował ulotki >Odrodzenie<, które w swej treści zmierzały do wywołania niepokojów społecznych". Sprawa została wyłączona do odrębnego prowadzenia ze sprawy 2 Ds 120/83, zakończona sporządzeniem aktu oskarżenia. IPN Wr 33/647 (2 Ds 20/84)
Akta prokuratorskie Nadzór nad podstępowaniem 2 Ds 20/84 prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście, w związku z podejrzeniem o kontynuowanie przez Cz. Borowczyka działalności w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność". IPN Wr 33/327 (III Dsn 15/84/Wr.VI)
Akta tymczasowego aresztowanego Dot. Cz. Borowczyka aresztowanego 10.02.1984, osadzonego 09.03.1984 w Areszcie Śledczym we Wrocławiu w związku ze sprawą 2 Ds 20/84 (2 Ds 120/83). Ww. został zwolniony 02.08.1984 na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabryczna (II K 555/84). IPN Wr 28/18 (45/84)
Akta sądowe Postanowieniem z dnia 07.08.1984 Sąd, na mocy amnestii z 21.07.1984, umorzył postępowanie karne wobec Cz. Borowczyka oskarżonego o to, że "od maja 1983 r. do 10 lutego 1984 r. we Wrocławiu i Obornikach Śląskich, brał udział w konspiracyjnych strukturach rozwiązanego NSZZ >Solidarność< w ten sposób, że uczestniczył z zbieraniu składek pieniężnych na potrzeby tej organizacji, spotkaniach konspiracyjnych, drukowaniu i kolportowaniu nielegalnych ulotek (...)". IPN Wr 18/56 (II K 555/84)
Akta sprawy o wykroczenie W aktach znajdują się zatwierdzone przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście wnioski WUSW Wrocław z 01.09.1987 (dot. RSW-88/87) i 30.11.1987 (dot. RSW-138/12) o dokonanie przeszukania w mieszkaniu Cz. Borowczyka oraz wnioski o ukaranie ww., skierowane przez Wydz. Śledczy WUSW Wrocław do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław Psie-Pole i Wrocław-Stare Miasto, w związku z tym, że w dniach 31.08.1987 (dot. RSW-88/87) i 09.10.1987 (dot. RSW-100/87) "podjął działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego, biorąc udział w nielegalnym zgromadzeniu”. IPN Wr 33/792 (2 Ko./1-70)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR krypt. "Elipsa" założono celem "objęcia kontrolą operacyjną osób zaangażowanych w reaktywowanie Polskiej Partii Socjalistycznej". Ww. figuruje w aktach jako przedstawiciel "Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS z terenu Wrocławia". IPN Wr 024/8872 (II-103526), IPN Wr 054/550 (282/632)
Akta sprawy o wykroczenie W dniu 02.09.1987 Cz. Borowczyk został, na wniosek WUSW Wrocław (RSW-88/87), uznany orzeczeniem Kolegium winnym tego, że w dniu 31.08.1987 przed ZZSD "Polar" we Wrocławiu wraz z innymi osobami wziął udział w "nielegalnym zgromadzeniu, wznosząc okrzyki i wystawiając transparenty o treści prosolidarnościowej" i ukarany grzywną w wys. 50 tys. zł. Orzeczeniem z dnia 21.09.1987 Kolegium d/s Wykroczeń przy Wojewodzie Wrocławskim utrzymało w mocy orzeczenie Kolegium I instancji. IPN Wr 542/7 (KW 987/87)
Akta sprawy o wykroczenie W dniu 01.02.1988 w Warszawie przy Ambasadzie Rumunii "wystawił, na widok publiczny w miejscu do tego nie przeznaczonym transparent o treści: >Popieramy robotników z Braszov<". Dnia 12.05.1988 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście grzywną w wysokości 30 tys. zł. W dniu 18.10.1988 Kolegium II instancji zmniejszyło wysokość grzywny. Dnia 19.06.1989 postępowanie umorzono na podstawie ustawy z 29.05.1989 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. IPN BU 01326/692 (11/88)
Akta sprawy o wykroczenie W aktach wniosek WUSW Wrocław (RSW-46/88) do Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Fabryczna o ukaranie Cz. Borowczyka za udział w dniu 28.04.1988 przed DZWME "Dolmel" w zgromadzeniu, którego uczestnicy nawoływali do popierania strajku w Nowej Hucie i wystawili transparent "PPS popiera Nową Hutę" oraz rozrzucanie nielegalnych wydawnictw. IPN Wr 33/793 (2 Ko.1988/1-34)
Akta kontrolno-śledcze Dot. Cz. Borowczyka, który wraz z innymi osobami dokonał napaści i znieważenia wartowników straży przemysłowej i członków ORMO w czasie akcji rozpowszechniania ulotek i nawoływania do akcji strajkowej na terenie DZWME "Dolmel" we Wrocławiu. IPN Wr 039/11556 (III-24879)
Akta prokuratorskie Nadzór nad postępowaniem Ds 954/88 prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Fabryczna, dot. napaści i znieważenia wartowników straży przemysłowej i członków ORMO na terenie DZWME "Dolmel" we Wrocławiu, m.in. przez Cz. Borowczyka. IPN Wr 33/403 (III Dsn 52/88/Wr IV/N)
Akta tymczasowo aresztowanego Dot. Cz. Borowczyka aresztowanego w związku ze sprawą Ds 945/88 dot. napaści na funkcjonariusza straży przemysłowej w DZWME "Dolmel" we Wrocławiu. Zwolniony na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabryczna z 24.06.1988 (II K 525/88). IPN Wr 28/19 (72/88)
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 03.10.1988 został uznany winnym napaści i znieważenie członków ORMO oraz wartowników straży przemysłowej na terenie DZWME "Dolmel" i skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 3 lata. Ponadto sąd wymierzył karę grzywny w wysokości 80 tys. zł, wliczając na jej poczet areszt tymczasowy, „przyjmując 1 dzień aresztu za równoważny grzywnie w kwocie 1.000 zł”, w terminach „od dnia 5.05.1988 r. do dnia 24.06.1988 r. i od 23.08.1988 r. do 22.09.1988 r., a pozostały okres tymczasowego aresztowania od 23.09.1988 r. do 03.10.1988 r. zalicza na poczet kary pozbawienia wolności”. Jako karę dodatkową sąd orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości w gazetce zakładowej >Głos Dolmelu<". IPN Wr 18/78 (II K 525/88).
Akta tymczasowo aresztowanego Dot. aresztowanego na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabryczna (II K 525/88), w związku z niestawieniem się na rozprawę i uchylania się od zasądzonego dozoru. IPN Wr 28/20 (107/88)
Akta sprawy o wykroczenie Dnia 25.01.1989 w Warszawie "w pobliżu Ambasady Czechosłowacji podejmował działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego, w ten sposób, iż wznosił głośne okrzyki m.in. (..) >Precz z komunistami<, >Niech żyje Solidarność<, >PPS< (...) oraz wystawił na widok publiczny (...) transparent o treści: >Precz z komunistycznymi dyktatorami -PPS RD<". Dnia 15.03.1989 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście grzywną w wysokości 50 tys. zł. Dnia 21.06.1989 postępowanie umorzono na podstawie ustawy z 29.05.1989 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. IPN BU 01326/1098 (18/89)
Akta paszportowe W aktach postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata w okresie od 10.03.1988 do 10.03.1989 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW Wrocław (RSW-88/87), w związku z nieuiszczeniem grzywny orzeczonej przez Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Fabryczna. Zastrzeżenie anulowano w lipcu 1989. EAWR 66120
.