Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Mieczysław
Nazwisko: Bądkowski
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 24-01-1920
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zofia
Znany/a też jako:
Leszek Mieczysław Buntkowski


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Lech Bądkowski, jako „b. porucznik Oddziału VI z Anglii po przeszkoleniu dywersyjno-wywiadowczym” pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym SB. Materiały złożone do archiwum pod sygn. R-7255 zniszczono. Materiałów o sygn. R-7255 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Materiały zawierające charakterystykę byłego działacza „Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubskiego w Gdańsku”, notatki służbowe dot. problematyki kaszubskiej. L. Bądkowski figuruje w notatce służbowej oficera operacyjnego Wydz. III KWMO w Gdańsku z 25.03.1958. Ww., odgrywający główną rolę w kolektywie redakcyjnym tygodnika "Kaszebe" czynił przygotowania do przekształcenia tygodnika studenckiego "Uwaga" w tygodnik literacko-polityczny, mający reprezentować to środowisko na terenie woj. gdańskiego. Ww. udzielał pomocy przy organizowaniu klubów „Ruchu Młodych Kaszubów” wygłaszając pogadanki z zakresu historii Kaszub. IPN BU 0296/164 t. 3
Teczka zagadnieniowa/ Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa dot. działalności kleru rzymsko-katolickiego na terenie powiatu kartuskiego. L. Bądkowski figuruje w „Wyciągu z planu pracy SB KPMO w Kartuzach za rok 1973” dot. kontrwywiadowczego zabezpieczenia powiatu w zakresie „zwalczania zewnętrznej i wewnętrznej dywersji ideologiczno-politycznej” zakładającego wprowadzenie 2 tajnych współpracowników [TW] o pseud. „Jan” i „Majewski” w celu kontroli klubu „Pomerania” w Łączyńskiej Hucie działającego pod patronatem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i skupiającego inteligencję miejscową, część kleru katolickiego z powiatu kartuskiego, studentów, dziennikarzy pochodzenia kaszubskiego jak L. Bądkowski. IPN Gd 003/44 (52/IV)
Teczka Zagadnieniowa/ Sprawa Obiektowa [SO] Materiały operacyjne dot. środowisk literackich w Polsce. L. Bądkowski figuruje w notatce służbowej sporządzonej 16.11.1962 przez Naczelnika Wydz. IV Dep. III MSW zawierającej informacje, że ww. miał się spotkać z Amerykanami. Ww. występuje w „Planie operacyjnego zabezpieczenia Walnego Zjazdu «Związku Literatów Polskich»” sporządzonego przez Naczelnika Wydz. IV Dep. III MSW w Warszawie 24.05.1967, który miał się odbyć w Koszalinie w dniach 1-3 06.1967. Poprzez Wydz. III KWMO zamierzano „zapewnić dopływ informacji o zachowaniu się i zamierzeniach pozostających w zainteresowaniu Dep. III MSW literatów z oddziałów terenowych”. Ww., „bezpartyjny, duchowy przywódca i inspirator grupy opozycyjnej w środowisku gdańskich literatów” podczas pierwszego dnia obrad XV Zjazdu «ZLP» w Krakowie 3.12.1965 postulował „wzmocnienie więzi organizacyjnej między Zarządem Głównym «ZLP» a oddziałami terenowymi”. IPN BU 0236/128 t. 1, 3, 6, 8 (1928/IV)
Akta administracyjne Sprawozdania kwartalne Wydz. III KWMO w Gdańsku za okres 1960-1961. L. Bądkowski figuruje w „Sprawozdaniu z pracy Grupy III Wydz. III KWMO w Gdańsku za I kwartał 1960”. Ww. występuje w liście prezesa „Klubu Studentów Kaszubów «Ormuzd» [KSK]” z 23.01.1963 do innej osoby z Torunia dotyczącym propozycji wysunięcia L. Bądkowskiego i innych, z którymi „należałoby odbywać bezpośrednie spotkania” w związku z propozycją powołania nieoficjalnego "KSK" w Toruniu. Ww. występuje w Sprawozdaniu Wydz. III KWMO w Gdańsku za okres od 01.07.1960 do 30.09.1960 do Dyrektora Dep. III MSW w Warszawie dot. wygłoszenia przez ww. na konferencji działaczy kaszubskich w Kartuzach na początku lipca 1960 referatu pt. „Założenia programowe ruchu pomorskiego”. IPN Gd 0046/77 t. 6 (112/6)
Sprawa Obiektowa [SO] Ww. figuruje w notatce dot. pracy grupy III Wydz. III KWMO w Gdańsku z 30.01.1973, jako osoba, z którą ścisły kontakt utrzymuje zastępca redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Litery”. IPN Gd 003/187 t. 2. (214/IV)
Sprawa Oper. Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz ewidencyjny [KE]/ Sprawa Oper. Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany od 10.04.1968 pod nr 8591 w ramach SOS krypt. „Inspiratorzy” nr rej. 8590 z powodu prowadzenia „działalności antypaństwowej”. 18.12.1974 objęty kontrolą operacyjną pod tym samym numerem w ramach KE krypt. "Inspirator". 17.04.1980 KE przekwalifikowano na SOR krypt. "Inspirator". Sprawę zakończono z powodu śmierci L. Bądkowskiego. Materiały złożone do archiwum 19.04.1985 pod sygn. 18786/II zniszczono w 1990. Materiałów o sygn. 18786/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Meldunki dzienne i notatki dotyczące wydarzeń „Marca 1968” na terenie województwa gdańskiego. L. Bądkowski figuruje w „notatce dot. nastrojów i wypowiedzi w związku z zajściami w dniu 15.03.1968” z 16.03.1968. Ww. i inna osoba „przeciwstawiali się rezolucji podjętej przez Podstawową Organizację Partyjną PZPR i Zarząd Gdańskiego Oddziału Związku Literatów, która potępiała stanowisko literatów warszawskich”. Ww. dążył do zwołania nadzwyczajnego zebrania Gdańskiego Oddziału «ZLP» i w tym celu zbierał podpisy literatów by wyrazić solidarność i poparcie dla ekscesów wywołanych przez studentów oraz stanowiska zajętego przez literatów warszawskich”. IPN Gd 0046/41 t. 3 (54/3)
Akta operacyjne Plany operacyjnego zabezpieczenia kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu PRL i Rad Narodowych w 1969 i 1972 w województwie gdańskim. Szczególnej obserwacji planowano poddać środowiska gdańskich literatów, w tym grupę opozycyjną L. Bądkowskiego „znaną z zaangażowania antypartyjnego”. IPN Gd 0046/79 t. 5 (114/6, 23/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na środowisko literatów, dziennikarzy i filmowców. L. Bądkowski figuruje w piśmie Naczelnika Wydz. III KWMO w Gdańsku do Naczelnika Wydz. IV Dep. III MSW w Warszawie z 29.12.1972 zawierającym informację, że „13.12.1972 doszło do spotkania między ww., pozostającym w zainteresowaniu Wydz. IV KWMO w Gdańsku, a pisarzem krakowskim, w trakcie którego obaj literaci poruszali sprawy aktualnych stosunków panujących w kraju”. IPN BU 0236/171 t. 2 (2128/IV, 2128/4 mkf)
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały operacyjne dot. zabezpieczenia środowiska literackiego w Polsce w latach 1970-1977. L. Bądkowski figuruje w Informacji Naczelnika Wydz. III KWMO w Bydgoszczy do Naczelnika Wydz. IV Dep. III MSW w Warszawie z 3.06.1966 dotyczącej udziału ww. w IX Zjeździe Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych, który odbywał się w dniach 26-29 05.1966 w Bydgoszczy. Podczas spotkania ze społeczeństwem Mogilna ww. „opowiadając o swoim pobycie w Brazylii podkreślił, że tamtejsza Polonia obchodzi tylko 2 święta w roku tj. 11 listopada i 15 sierpnia oraz wyjaśniał znaczenie tych świąt jako dat zwycięstwa nad bolszewizmem”. Ww. występuje w piśmie do Naczelnika Wydz. IV Dep. III MSW w Warszawie z 16.02.1976 dotyczącym „wniosku o przedłużenie eksploatacji Podsłuchu Pokojowego [PP] w mieszkaniu przywódcy grupy opozycyjnej literatów ze środowiska gdańskiego – Lecha Bądkowskiego, figuranta sprawy krypt. «Inspirator», z prośbą o spowodowanie jego zatwierdzenia na okres 1 roku”. IPN BU 0236/211 t. 1, 4, 6, 7 (2233/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. wydarzeń grudniowych 1970 r. na terenie woj. gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia grudnia 70'. Ww., objęty kontrolą operacyjną „literat wrogo ustosunkowany do PRL oraz aktywny w wypadkach marcowych z 1968” figuruje w „wykazie osób przewidzianych do rozmów profilaktycznych w wypadku podjęcia wrogiej działalności politycznej”. W ramach SOR krypt. „Inspirator” u ww. zainstalowano podsłuch pokojowy (PP) i podsłuch telefoniczny (PT), z których następnie Zast. Naczelnika Wydz. „T” KWMO w Gdańsku sporządził „skrót informacji na podstawie notatek służbowych z 4, 5, 9, 11, 17, 18, 19. 01.1971”. Ww. figuruje w informacji Pomocy Obywatelskiej pseud. „Nestor” z 10.01.1971 dot. „domagania się przez inne osoby zwołania walnego zebrania literatów w celu opanowania GO ZLP przez «grupę Bądkowskiego»” oraz w informacji Wydz. III KWMO w Gdańsku z 12.01.1971 dot. wywarcia presji na środowisko literackie celem doprowadzenia do zmian w ZG ZLP”. IPN Gd 003/14 t. 4, 21, 22, 56, 62 (15/IV)
Akta operacyjne Materiały zawierające meldunki sytuacyjne z b. województwa gdańskiego za lata 1971-1975. L. Bądkowski figuruje w „Informacji o sytuacji polityczno-operacyjnej województwa gdańskiego za okres od 15.02.1973 do 02.04.1973” Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB w Gdańsku z 03.04.1973 dot. wystąpienia ww. „obliczonego na uzyskanie określonych korzyści, gdyż przygotował je w przekonaniu, że wojewódzkie władze partyjne i administracyjne niewątpliwie zostaną poinformowane o przebiegu spotkania”. IPN Gd 0046/350 t. 19 (879/17)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na członków „Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” i „Klub Studentów «Pomerania»”. W toku prowadzonego rozpracowania stwierdzono „szereg negatywnych przejawów działalności L. Bądkowskiego”, który w wyniku inspiracji SB „został odsunięty z władz Zrzeszenia”. Ww. występuje w „Planie zabezpieczenia Zjazdu Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej odbywającego się 01 i 02. 10.1971 w Szarlocie” z 29.09.1971. Za pomocą PP i PT w sprawie o krypt. „Inspirator” Wydz. III KWMO w Gdańsku planował uzyskać informacje na temat reakcji ww. i innych po zakończeniu zjazdu. Informacje na temat ww. gromadził i przekazywał Wydz. III KWMO w Gdańsku kontakt służbowy (KS) pseud. „Perykles”. Z powodu braku zagrożeń natury politycznej ze strony „ZK-P” SO krypt. „Saga” zakończono 02.06.1976. Wobec ww. nadal prowadzono kontrolę w ramach samoistnej sprawy operacyjnej”. IPN Gd 003/83 t. 1, 2 (93/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Dotyczy przerw w pracy w zakładach przemysłowych na terenie woj. gdańskiego. L. Bądkowski, prowadzący aktywną działalność opozycyjną figuruje w meldunku nr 1341 z 26.01.1971 oraz w „Informacji dotyczącej sytuacji operacyjno-politycznej na terenie województwa gdańskiego” sporządzonej przez Naczelnika Wydz. III KWMO w Gdańsku 12.02.1971. Grupa ww., podczas zebrania Gdańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich 6.02.1971 w swoich wystąpieniach „wysuwała szereg zarzutów pod adresem działalności organizacyjnej i politycznej Zarządu, atakowała całokształt polityki kulturalnej i życie kulturalne w PRL” oraz postulowała lansowany przez „Radio Wolna Europa” program odnowy bez politycznego kierownictwa partii. IPN BU 0236/188 t. 1-2 (2203/IV)
Akta operacyjne Informacje tygodniowe dotyczące ważniejszych wyników pracy operacyjnej Wydziału III KWMO w Gdańsku. L. Bądkowski figuruje w „Informacji dotyczącej ważniejszych wyników pracy operacyjnej Wydz. III w okresie 19-26.01.1974” z 28.01.1974. Ww. „opracował plan włączenia «Towarzystwa Miłośników Kociewia» do «Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego»”, który miała realizować inna osoba, „mająca dostarczyć ww. listę młodzieży z Kociewia studiującej na uczelniach gdańskich”. Ww. w związku z wydaleniem z terenu ZSRR znanego pisarza stwierdził, „że 250-milionowe państwo obawiające się jednego literata jest faktem bez precedensu”. Ww. 25.04.1974 „nawiązał kontakt telefoniczny z obywatelem kanadyjskim (…), działaczem Polonii kaszubskiej w celu omówienia problemów ruchu kaszubskiego”. IPN Gd 0046/350 t. 11 (879/11)
Akta operacyjne Materiały zawierające informacje dotyczące działalności księży, Duszpasterstwa Akademickiego, działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na terenie województwa gdańskiego. L. Bądkowski figuruje w „Informacji dotyczącej działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” sporządzonej przez Naczelnika Wydz. III WKMO w Gdańsku z 12.02.1974. Ww. utrzymywał bliski kontakt z obywatelem NRF, od którego otrzymał album pt. „Danzig”. Ww. wraz z inną osobą koordynował przygotowania zmierzające do zorganizowania „dyskusji poświęconej realizacji uchwały III Zjazdu «Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego»” mającej się odbyć pod egidą „Oddziału Gdańskiego Związku Literatów Polskich” i „Oddziału Gdańskiego ZK-P”. IPN Gd 0046/362 t. 24 (910/22)
Akta operacyjne Informacje dotyczące m. in. wrogiej i szkodliwej działalności politycznej w kraju, kierunków oddziaływania na społeczeństwo polskie przez zewnętrzne ośrodki dywersji, informacje dot. form i metod penetracji gospodarki narodowej prowadzonej przez kapitalistyczne organizacje gospodarcze oraz ośrodki wywiadowcze i dywersyjne, oceny dot. stopnia dywersyjnego zagrożenia środowiska młodzieży akademickiej. L. Bądkowski, jeden z trzech opiekunów Klubu Studentów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego „Pomorania” w skład którego wchodziło ok. 50 studentów różnych uczelni, figuruje w „Ocenie stopnia dywersyjnego zagrożenia środowiska młodzieży akademickiej ze strony wrogich sił zewnętrznych i wewnętrznych” z 15.09.1974. IPN Gd 0046/350 t. 23 (879/21)
Akta operacyjne Materiały dotyczące m. in. niegospodarności w zakładach pracy, informacje jednostek SB i MO dotyczące sytuacji społeczno-politycznej w b. województwie gdańskim. L. Bądkowski figuruje w Sprawozdaniu tygodniowym z 20.11.1975 za okres od 13.11.1975 do 20.11.1975 dotyczącym sytuacji w środowisku literackim. Ww. „całkowicie wyłączył się z działalności w Oddziale Gdańskim Związku Literatów Polskich i całą energię poświęca na działalność w ramach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”, gdzie jest faktycznym inspiratorem wszelkich inicjatyw zgłaszanych oficjalnie przez Oddział Gdański „ZK-P” bądź Zarząd Główny. Program ww. od 1975 planował m. in. rozbudowę „ZK-P” poprzez zakładanie kół i oddziałów w miastach Kaszub i Pomorza, uaktywnienie szeregów klubu „Pomorania”, nawiązanie kontaktów z Polonią kaszubską skupioną głownie w RFN i Kanadzie, propagowanie literatury i kultury Kaszub i Pomorza poza granicami PRL. IPN Gd 0046/349 t. 1/1 (878/1); IPN Gd 0046/349 t. 3/1 (878/3)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski” - notatki służbowe, analizy operacyjne, plany działań administracyjnych, informacje od TW, notki biograficzne głównych uczestników. Ww. udzielał pomocy aktywowi kierowniczemu „RMP” w przygotowaniu projektu stanowiska „Ruchu” wobec aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Ww. figuruje w „Informacji dot. «RMP»” z 30.09.1981 jako współpracownik aktywnie wspierający działaczy, którzy w późniejszej fazie strajków „włączyli się w produkcję i kolportaż oświadczeń, ulotek, i innych materiałów oraz podjęli działania w celu wysunięcia przez załogi postulatów politycznych”. Ww. występuje w „Informacji” do Naczelnika Wydz. III Dep. III MSW w Warszawie z 24.03.1981 dotyczącej spotkania ww. z czołowym działaczem opozycyjnym, podczas którego ww. „przekazał relację ze swego pobytu w Warszawie i spotkania z wicepremierem” oraz przedstawił „wersję wydarzeń w Bydgoszczy zasłyszaną od premiera”. IPN Gd 340/1 t. 1-2 (54427/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy działalności Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR". L. Bądkowski figuruje w meldunku operacyjnym dot. innej osoby sporządzonym przez Zastępcę Naczelnika Wydz. IV Dep. III MSW 6.10.1976. Ww. w trakcie III Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdańsku odbywającego się w dniach 4-11.09.1976 spotkał się z inną osobą związaną z "KOR" i „poinformował ją o całokształcie sytuacji w warszawskim środowisku literackim ze szczególnym uwzględnieniem nowych, negatywnych inicjatyw tego środowiska”. Ww. figuruje w „Uzupełnieniu meldunku operacyjnego” Zastępcy Naczelnika Wydz. IX Dep. III MSW dot. innej osoby z 06.03.1981. Ww. uważał, „że «KOR» popełnił błąd dążąc do przechwycenia kontroli nad «Solidarnością» i wycofa się z tych pozycji jeżeli stwierdzi, iż nie jest w stanie zdominować «Solidarności» i utworzyć w niej ośrodka myśli politycznej”. IPN BU 0204/1405 t. 5, 19 (50966/II, 12882/2 mkf)
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa w sprawie sporządzania i przechowywania wydawnictw o charakterze antypaństwowym na terenie Gdańska w latach 1977-1980. Lech Bądkowski występuje w piśmie Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku do Wydz. III KWMO w Gdańsku z 14.05.1980, w którym mowa o tym, że 06.09.1979 ww. „wygłosił w warszawskim Pen-Clubie przemówienie, które zawiera w pewnych fragmentach wrogi podtekst polityczny”. Jednocześnie uznano, że nie wyczerpuje ono dyspozycji odpowiednich norm prawnych i dlatego nie stanowi podstawy do pociągnięcia ww. do odpowiedzialności karnej. Ww. występuje w piśmie Wydz. III KWMO w Gdańsku z 02.06.1980 do Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku z prośbą o dokonanie analizy pod względem stwierdzenia zgody z ówczesnym ustawodawstwem prawnym wydawanego przez Ruch Młodej Polski pisma „Bratniak”, w którym opublikowano opracowanie-esej autorstwa ww. pt. „Twarzą do przyszłości”. IPN Gd 013/136 t. 10 (8551/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie redagowania i kolportowania nielegalnych wydawnictw i druków na terenie Gdańska i innych miast od 1976 do 1981. L. Bądkowski figuruje w meldunku z nasłuchu "RWE" z 05.12.1979 dot. audycji "Fakty, wydarzenia, opinie” Naczelnika Wydz. RKW SB KWMO w Gdańsku z 06.12.1979 zawierającym informacje o „sprawie szykan 2 znanych pisarzy z Gdańska, która miała być poruszona na zebraniu sprawozdawczym Zarządu Głównego ZLP obradującym 30.11.1979 w Radziejowicach”. Ww., „pisarz szykanowany przez terenowe władze partyjne od chwili, kiedy w 1977 (…) przekazał odpowiednim czynnikom zbiorowy protest 274 mieszkańców Gdańska przeciwko represjom wobec aresztowanego i pobitego przez milicję działacza demokratycznej opozycji zraził się też władzom partyjnym tym, że własnym sumptem wydał poza zasięgiem cenzury niedopuszczony do druku szkic historyczno-literacki p.t. "Drogi Kaszubsko-Pomorskie" i od tego czasu objęty zakazem druków w prasie wychodzącej na Wybrzeżu". IPN Gd 321/70 t. 3
Akta operacyjne Zbiór wyrywkowych materiałów operacyjnych dotyczących rozpracowywania działaczy opozycyjnych na terenie Trójmiasta. Materiały zawierają pisma dot. rejestracji i wyrejestrowania TW, pisma dotyczące przesłania teczek personalnych i teczek pracy TW, meldunki dotyczące spraw operacyjnych. Lech Bądkowski, członek Gdańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, figuruje w meldunku Wydz. III WUSW w Gdańsku z 26.03.1985 dot. objęcia ww. aktywną kontrolą operacyjną w ramach SOR krypt. «Inspirator»” w związku z „uaktywnieniem na płaszczyźnie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz podejmowaniem negatywnej działalności w ramach Gdańskiego Oddziału ZLP”. Ww. 21.08.1980 przedstawił na zebraniu OG ZLP deklarację podpisaną przez 30 literatów oraz 18 osób należących do Koła Młodych przy OG ZLP „stanowiąca tendencyjną próbę oceny ówczesnej sytuacji przez pisarzy środowiska gdańskiego poruszającą wszystkie kwestie wysuwane przez MKS przy Stoczni Gdańskiej im. Lenina”. IPN Gd 0046/829 t. 2 (1486/2)
Akta administracyjne Materiały dotyczące działalności „Towarzystwa Kursów Naukowych”. L. Bądkowski figuruje w „Informacji dot. działalności «Polskiego Klubu Literackiego Pen-Club»” sporządzonej przez Dep. III MSW 7.12.1979. Ww. 6.09.1979 „podczas wieczoru poświęconego 40 rocznicy wybuchu II wojny światowej wystąpił z antyradzieckim przemówieniem”. IPN BU 0296/196 t. 5 (KS 4/861)
Akta operacyjne Materiały operacyjne dot. wydarzeń "Sierpnia 80". Charakterystyki działaczy opozycji, plany działania SB w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Trójmieście, wydarzeń w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i na uczelniach wyższych Trójmiasta. L. Bądkowski figuruje w Informacji z 05.08.1980 dot. wypowiedzi Przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku z której wynika, że „Międzyzakładowy Komitet Założycielski dokonał podziału wewnętrznych funkcji”. Ww. objął funkcję rzecznika prasowego. Ww. figuruje w donosie TW pseud. „Antoni” z 17.08.1980. Ww. i inni, członkowie „Gdańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich” wystosowali 21.08.1980 apel do władz politycznych, strajkujących z MKS na czele oraz do całego społeczeństwa „o spokój, ład, nie uciekanie się do siły lub gróźb jej użycia przez kogokolwiek”. IPN Gd 0046/364 t. 1, 2 (914/2)
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowań i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Ww. figuruje w „informacji sytuacyjnej” Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB w Gdańsku do Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych w Warszawie z 21.08.1980. Ww., w imieniu członków Związku Literatów Polskich i działającego przy nim Koła Młodych podczas obrad Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina „odczytał rezolucję, w której zostało zawarte poparcie dla postulatu utworzenia Wolnych Związków Zawodowych, zniesienia cenzury, a ponadto wskazanie na konieczność niezwłocznego przystąpienia do przeprowadzania głębokich, strukturalnych reform w życiu społeczno-politycznym”. Ww. figuruje w wykazie osób „przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa z 23.10.1980. IPN Gd 0207/2, IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1 (911/16, 911/2, 156/10)
Akta administracyjne Materiały dotyczące „Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego” zawierające wnioski o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, informacje o działalności i sytuacji w stowarzyszeniu, zapiski służbowe. L. Bądkowski wraz z inną osobą 28.01.1980 skierował do Ministerstwa Finansów w Warszawie prośbę w imieniu „ZK-P” o „wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży komisowej wyrobów sztuki ludowej”. Ww. występuje w „Informacji o sytuacji społeczno-politycznej w «ZK-P»” z 04.1986 opracowanej w Dep. Społeczno-Administracyjny MSW jako „przywódca duchowy oraz naczelny ideolog «ZK-P», rzecznik prasowy «Solidarności» z 1980, twórca nielegalnej organizacji antysocjalistycznej «Klub Myśli Politycznej 3 Maja» który „szczególną uwagę przywiązywał do pozyskania młodej kadry, wydzielając w 1962 w ramach «ZK-P» specjalną organizację młodzieży «Pomerania», rekrutującą się spośród studentów i naukowców”. IPN BU 1585/23526 (IPN BU MSW II 23526, MSW II AK 47)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Ww., „czołowy działacz antysocjalistyczny” figuruje w „analizie zagrożeń” z 11.11.1980 jako jedna z 19 osób wchodzących w skład Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. oraz w „Informacji” z 23.08.1980 jako „przywódca elementów antysocjalistycznych na terenie Wybrzeża w latach 1967-1973, który inspirował i organizował antypartyjne wystąpienia na gruncie gdańskiego ZLP”. Ww., organizator „Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja”, redaktor naczelny ”Samorządności” objęty „planem działań operacyjno-zabezpieczających Wydz. III związanych z I Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ «Solidarność» w Gdańsku” z 01.09.1981 zakładającym „wzmożoną kontrolę operacyjną czołowych działaczy ugrupowań antysocjalistycznych”. Ww. kontrolowany przez TW pseud. „Antoni”, „Zyga”, „Stefan” oraz środki techniki operacyjnej tj. „PT” i „PP”. IPN Gd 003/166 t. 1-3, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 24 (185/IV)
Akta administracyjne Materiały wydziałowe wykorzystywane do analiz kontrwywiadowczych woj. gdańskiego obejmujące I półrocze 1984. L. Bądkowski, rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Inspirator" figuruje w „Informacji dotyczącej sytuacji społeczno-politycznej i operacyjnej w obiektach i środowiskach ochranianych przez Wydz. III za okres 01-31.01.1984” z 31.01.1984. Ze źródła „Adam” uzyskano informację, że „ww. jest jednym z sygnatariuszy listu protestacyjnego przesłanego przez grupę gdańskich literatów na ręce Przewodniczącego Rady Państwa, którego treść dotyczy głównie bezprawnego-zdaniem sygnatariuszy, wykorzystania starej nazwy Związku Literatów Polskich do nowego związku”. W związku ze śmiercią ww. „Wydz. III, Wydz. IV i Insp. 2 WUSW w Gdańsku zrealizował działania specjalne mające na celu zabezpieczenie uroczystości żałobnych i pogrzebowych”, podczas których „mimo uczestniczenia w nich części osób znanych z działalności opozycyjnej nie ujawniono żadnych wrogich akcentów politycznych”. IPN Gd 0046/369 t. 1, (940/15)
Dokumentacja ewidencyjna Lech Bądkowski otrzymał zastrzeżenie nr „Z” 415/68 na podstawie informacji przekazanych przez Dep. III MSW. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta administracyjne Pismo bezdebitowe "Przegląd Polityczny" poświęcone pamięci L. Bądkowskiego. IPN Gd 0046/792 t. 17
.