Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał Rafał
Nazwisko: Wojciechowicz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 13-12-1964
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Joanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z roku 1980 zawierają m.in. dokumenty dot. Michała Wojciechowicza w sprawie "redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i innych miast oraz przesyłania za granicę pism zawierających fałszywe wiadomości dot. PRL". W tych aktach zapisano m.in., że dn. 20.08.1980 ww. wraz z trzema innymi osobami został "wylegitymowany i doprowadzony do KM MO w Starogardzie Gdańskim z powodu rozwożenia samochodem ulotek o treści antypaństwowej". Ponadto zapisano: „Zabezpieczono łącznie kilka tysięcy egzemplarzy ulotek o treści antypaństwowej i antyustrojowej, tj. «Strajkowy Biuletyn Informacyjny», «Oświadczenie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego», «Mieszkańcy Trójmiasta», «Żądania strajkujących załóg»”. IPN Gd 286/2 t. 5.
Występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. "Klan" z lat 1980-1982. Tę sprawę "operacyjnej ochrony" działalności NSZZ «Solidarność» w Gdańsku prowadził Wydział III "A"/V KW MO w Gdańsku. Dnia 24.08.1982 SO "Klan" przemianowano na SO "Związek". Michał Wojciechowicz, najmłodszy członek 4-osobowej redakcji pisma „Uczeń”, figuruje kilkakrotnie w "Informacji" inspektora Wydz. V KW MO - w notatkach z 18.09.1980 i 27.10.1980 sporządzonych po spotkaniach tego funkcjonariusza z tajnym współpracownikiem SB (TW) o pseud. „Rybak”. IPN Gd 003/166 t. 3, 15 (185/IV).
W dniu 15.04.1982 Michał Wojciechowicz został zarejestrowany pod nr 43026 przez SB z Wydz. V KW MO w Gdańsku do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Drużyna” - dotyczącej „nielegalnej organizacji pn. «Ruch Oporu Młodzieży»”. Powodem zakończenia prowadzenia tej sprawy (w dniu 10.08.1983) było wprowadzenie w życie amnestii z 21.07.1983. Jej materiały złożono do archiwum WUSW pod sygn. 18416/II, a później zniszczono. Materiałów o sygn. 18416/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Od dnia 11.06.1982 Michał Wojciechowicz został objęty śledztwem Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku w sprawie "sporządzania i kolportowania przez członków nielegalnej organizacji «Ruch Oporu Młodzieży» ulotek o treści antypaństwowej". To śledztwo zakończono 11.06.1982. Materiały tej sprawy - złożone do archiwum pod sygn. 8375/III - zniszczono w roku 1988 za protokołem brakowania akt nr 1/88. Materiałów o sygn. 8375/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z lat 1982-1983 zawierają m.in. akta nadzoru nad śledztwem przeciwko Michałowi Wojciechowiczowi - „prawdopodobnie przywódcy nielegalnej organizacji «Ruch Oporu Młodych», której celem było m.in. sporządzanie, kolportowanie ulotek o treści antypaństwowej, dokonywanie wrogich napisów w miejscach publicznych”. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni w postanowieniu z 20.07.1982 przedstawiła ww. zarzuty dotyczące tego, że „po wprowadzeniu na terytorium PRL stanu wojennego 13.12.1981 działając wspólnie i w porozumieniu do marca 1982 r. w Gdańsku, doprowadził do zorganizowania związku mającego na celu dokonywanie przestępstw, w szczególności przeciwko porządkowi publicznemu, takich zwłaszcza, jak publiczne nawoływanie do nie zaniechania udziału w działalności NSZZ «Solidarność», publiczne nawoływanie do nieposłuszeństwa i przeciwdziałania prawnym rozporządzeniom organów państwowych (…)”. Dnia 8.07.1983 Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni sprawę karną przeciwko Michałowi Wojciechowiczowi i innym ( Sm.W. 71/83) przekazał do rozpoznania Sądowi Wojewódzkiemu w Gdańsku. IPN Gd 267 / 7524-7525 (Pm.Śl. II 123/82).
Akta Aresztu Śledczego w Gdańsku z roku 1982 - dotyczące "tymczasowo aresztowanego" Michała Wojciechowicza - zawierają m.in. zapisy, że ww. został aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl. II-123/82) z dn. 29.04.1982 za to, że „w marcu 1982 w Gdańsku założył nielegalną organizację mającą na celu przestępstwo o nazwie «Ruch Oporu Młodzieży», a następnie do chwili zatrzymania w dniu 29.04.1982 kierował nią, a nadto w powyższym okresie produkował i rozpowszechniał ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy”. W dniu 17.09.1982 Michał Wojciechowicz został zwolniony z Aresztu Śledczego w Gdańsku. IPN Gd 161/447 (38/974).
Występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. "Renesans"/"Mrowisko" - prowadzonej przez SB z Wydz. V KW MO i Insp. 2 KW MO w Gdańsku w latach 1982-1985. Sprawa ta realizowała m.in. "Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ >Solidarność< na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych". Dnia 30.04.1983 Wydz. V KW MO w Gdańsku przekazał tę sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KW MO w Gdańsku. M. Wojciechowicz figuruje w notatce służbowej z 12.03.1982 (z rozmowy funkcjonariusza SB z TW pseud. "Wolny”) zawierającej m.in. doniesienie o spotkaniu ww. z grupą młodzieży. TW "Wolny” przekazał SB także wiadomość, że Michał Wojciechowicz "posiada również kontakty z młodymi ludźmi z terenu Wrzeszcza, głównie z III LO z ul. Topolowej”. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Michał Wojciechowicz występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Alternatywa" nr rej. Gd 48429. Sprawa ta była prowadzona w latach 1984-1990 przez SB z Wydz. III WUSW w Gdańsku w związku z ukazywaniem się "nielegalnego" pisma pt. "Homek" oraz ulotek sygnowanych przez "Ruch Społeczeństwa Alternatywnego". Dotyczyła przede wszystkim rozpracowywania przez SB czołowych działaczy gdańskiego oddziału Ruchu "Wolność i Pokój", "Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego" i "Międzymiastówki Anarchistycznej". M. Wojciechowicz figuruje m.in. w piśmie zastępcy naczelnika Insp. 2 WUSW w Gdańsku do naczelnika Wydz. III WUSW w Gdańsku. Z rozmowy przeprowadzonej 17.03.1987 z osobą pozostającą w operacyjnym zainteresowaniu SB wynika, że ww. „zamierza wyjechać na stałe do USA”. Prowadzenie inwigilacji i akt ww. grup opozycyjnych zakończono dopiero 5 kwietnia 1990. IPN Gd 0027/3842 t. 6 (19960/II).
Występuje w aktach kontrolnych śledztwa nr Gd 67/84 w sprawie kolportowania nielegalnych wydawnictw i ulotek. Sprawę tę prowadził (od dnia 15.10.1984) Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku. W dniu 24.04.1986 przeszukano mieszkanie Michała Wojciechowicza, ponieważ "w posiadaniu w/w mogły znajdować się przedmioty stanowiące dowód w sprawie 4 Ds-111/84". Dnia 11.05.1988 w Wydz. Śledczym WUSW w Gdańsku "komisyjnie zniszczono" przedmioty "zabezpieczone" w powyższej sprawie. Dnia 23.09.1988 zniszczono "dowody rzeczowe" pochodzące z przeszukania mieszkania Michała Wojciechowicza. IPN Gd 013/110, t. 3, 9, 11, 12 (8517/III).
Michał Wojciechowicz figuruje w dokumentacji ewidencyjnej SB z Wydz. "B" WUSW w Gdańsku z roku 1986: był tajnie obserwowany dnia 5.03.1986 przez Sekcję IV Wydz. "B" WUSW (jako figurant pseud. "Wrak") na zlecenie Wydz. III WUSW w Gdańsku. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Występuje w aktach operacyjnych Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku z roku 1987 - dotyczących przeszukań mieszkań i rozmów ostrzegawczych prowadzonych w ramach akcji "Brzoza III", mającej na celu "ograniczenie zasięgu oddziaływania nielegalnej organizacji pod nazwą «Solidarność Walcząca»". Akcja ta miała objąć 22 województwa, w tym woj. gdańskie. Przeszukania miały być dokonywane pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Wrocław–Śródmieście (II Ds.-3/83), prowadzącej postępowanie przeciwko poszukiwanemu listem gończym czołowemu działaczowi «Solidarności Walczącej». W związku z tym dnia 24.04.1987 dokonano m.in. przeszukania miejsca zamieszkania Michała Wojciechowicza - ze względu na podejrzenie, że „w mieszkaniu ww. mogą znajdować się nielegalne wydawnictwa przeznaczone do dalszego rozpowszechniania”. IPN Gd 0046/500 (1107).
Występuje w meldunkach operacyjnych sporządzanych przez poszczególne WUSW na terenie kraju na zlecenie MSW - w celu wykonania "Informatora o nielegalnych organizacjach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985". M. Wojciechowicz figuruje m.in. w informacji funkcjonariusza Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku z dn. 6.06.1987 - skierowanej do Naczelnika Wydz. Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie. Ta informacja dotyczyła „nielegalnych organizacji, w związku z działalnością których Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku prowadził postępowania przygotowawcze”. Funkcjonariusz zapisał, że Michał Wojciechowicz (pseud. „Pistolet”, „Rafał”) był założycielem organizacji „Ruch Oporu Młodzieży” - działającej na terenie Trójmiasta w okresie od 17.03.1982 do 29.04.1983. Wraz z inną osobą opracował tekst przysięgi zobowiązującej członków tej organizacji do prowadzenia działalności opozycyjnej w kraju. IPN BU 0326/558 t. 1 (11/IX/70).
Występuje w opracowaniu Wydz. „C” WUSW w Gdańsku z roku 1989 - dotyczącym "działalności nielegalnych organizacji o zabarwieniu politycznym", działających w Gdańsku i okolicach. Z treści tego opracowania wynika, że Michał Wojciechowicz (pseud. „Pistolet”, „Rafał”) to założyciel organizacji «Ruch Oporu Młodych», utworzonej w Gdańsku dn. 17.03.1982 przez 4 uczniów szkół średnich, która „wrogą działalność podjęła 2.04.1983 kolportując na ulicach Gdańska nielegalne wydawnictwa podziemnej «Solidarności»". Tę organizację charakteryzowano jako „związek przestępczy powstały w środowisku młodzieży szkolnej sympatyzującej z «Ruchem Młodej Polski» i «Solidarnością», którego członkowie zmierzali do obalenia istniejącego w Polsce ustroju politycznego, uwolnienia narodu polskiego spod reżimu komunistycznego i utworzenia suwerennego i demokratycznego rządu polskiego”. Dnia 29.04.1982 ww. został aresztowany przez Wydz. V KW MO w Gdańsku. Zwolniony z aresztu 17.09.1982 i oddany pod dozór MO. Na mocy amnestii z 21.07.1983, dnia 15.09.1983 Sąd Wojewódzki w Gdańsku umorzył postępowanie karne wobec ww. IPN Gd 0202/38 (148/38).
Akta paszportowe Wydz. Paszportów KW MO/WUSW w Gdańsku z lat 1982-1987 zawierają m.in. zapis, iż Michał Wojciechowicz postanowieniem Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku z 11.10.1982 otrzymał zastrzeżenie („Z” nr A/A/82) na wyjazdy do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) w okresie od 21.09.1982 do 21.09.1984 w związku z podejrzeniem „o przynależność do nielegalnej organizacji «Ruch Oporu Młodych»”. W związku z tym decyzją Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku z 29.10.1984 odmówiono mu wydania paszportu na wyjazd do Francji, uzasadniając to faktem nie złożenia wymaganych dokumentów "w postaci zgody WKU”. Dnia 17.11.1984 Michał Wojciechowicz odwołał się od powyższej decyzji, jednak decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z 12.12.1984 tego odwołania nie uwzględniono. Z kolei dn. 26.04.1987 ww. złożył zażalenie do Ministra Spraw Wewnętrznych w związku z nie otrzymaniem na czas paszportu na wyjazd do USA. Powodem tego opóźnienia miało być „zaginięcie dokumentów”. Dnia 21.08.1987 "otrzymał paszport na wyjazd stały do USA". EAGD 217439.
.