Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adolf
Nazwisko: Netzel
Miejsce urodzenia: Przymiechy
Data urodzenia: 19-07-1913
Imię ojca: Julian
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały kartoteczne W dniu 17.09.1945 A. Netzel ujawnił się w Komisji Likwidacyjnej AK. Zweryfikowany 20.11.1945. Materiałów z ujawnienia o sygn. arch. 238/VI/N/9 nie odnaleziono, zachowały się odpisy poszczególnych dokumentów w aktach sądowych. Materiałów nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych i akt IPN Ld 6/1426 t. 1-3.
Akta Administracyjne Figuruje na wykazie z weryfikacji byłych przedwojennych oficerów rezerwy, sporządzonym przez Wydział IV WUBP w Łodzi w 1949 r. IPN Ld pf 10/484 (563/X)
Akta osobowe Teczka akt personalnych żołnierza: szeregowy (były podporucznik rezerwy) Netzel Adolf. W teczce znajduje się odpis wyroku WSR w Łodzi z dn. 11.07.1951. IPN BU 1842/413 (34/54/3177)
Akta kontrolno-śledcze A. Netzel występuje w materiałach śledztwa dot. innej osoby, szefa sztabu Okręgu Piotrkowskiego AK, podejrzanego o działania zmierzające do usunięcia siłą władz komunistycznych i zmiany ustroju państwa. IPN BU 01236/1002/J (3599/III)
Akta śledcze A. Netzel występuje w materiałach śledztwa dot. innej osoby, komendanta Inspektoratu Łódzkiego AK, podejrzanego o kontynuowanie działalności w okresie powojennym, w ramach formacji Ruch Oporu Armii Krajowej (ROAK). IPN Ld pf 12/1056 t. 1-3 (3479/III, 3479/VII)
Akta śledcze A. Netzel występuje w materiałach śledztwa przeciwko innej osobie podejrzanej o przynależność do Inspektoratu Łódzkiego AK mającego na celu "przemocą zmienić ustrój państwa". IPN Ld pf 12/1058 (3481/III, 3481/VII)
Sprawa Agencyjna/ Rozpracowanie Obiektowe Sprawa dot. rozpracowania wywiadu Inspektoratu Łódzkiego Armii Krajowej w latach 1940-1950 a szczególnie osób w latach powojennych pracujących w MO i UB, partiach politycznych i „instytucjach mających decydujące znaczenie dla życia społecznego i gospodarczego w kraju”. W wyniku rozpracowania wszczęto szereg spraw śledczych wobec różnych osób, w tym wobec Adolfa Netzla, jako szefa wywiadu Inspektoratu Łódzkiego AK. Wytoczono szereg procesów, w których sądy orzekały wieloletnie wyroki skazujące. Materiałów brak. Zachowały się odpisy raportów, analiz i planów rozpracowania w aktach administracyjnych, śledczych i sądowych. Mat. brak, wpis na podstawie akt IPN Ld: pf10/670 t. 1-2; pf12/1165 t. 4,5; pf12/1057 t. 1-2.
Materiały operacyjne A. Netzel występuje w sprawie dot. kontroli operacyjnej innej osoby, byłego członka AK z terenu Łodzi podejrzanego o działalność wywiadowczą prowadzoną po zakończeniu okupacji niemieckiej. IPN Ld 011/104 (1454/II)
Materiały operacyjne A. Netzel występuje w sprawie dot. rozpracowania innej osoby, członka siatki wywiadowczej Inspektoratu Łódzkiego AK. IPN Ld 011/103 (1452/II)
Akta śledcze Śledztwo w sprawie działalności członków AK, w tym Adolfa Netzla jako szefa wywiadu Inspektoratu Łódzkiego Armii Krajowej. A. Netzel był podejrzany o dalsze prowadzenie działalności wywiadowczej od 1945 r. aż do czasu aresztowania 14.09.1950. Akt oskarżenia sporządzono 06.06.1951. IPN Ld pf 12/1057 t. 1-2 (3480/III, 3480/VII)
Akta sądowe Oskarżony o to, że w okresie od lutego 1945 r. do września 1950 r. na terenie Łodzi był członkiem nielegalnej organizacji cyt.: „występującej p.n. Inspektorat Łódzki AK, mającej na celu obalenie ustroju Państwa Polskiego, pełniąc w niej funkcję szefa siatki informacyjno-wywiadowczej (…) przechowywał bez prawnego zezwolenia broń palną”. Aresztowany w Warszawie 14.09.1950. Skazany na mocy wyroku WSR w Łodzi z dn. 11.07.1951 na 12 lat więzienia. Rada Państwa decyzją z dn. 06.08.1955 złagodziła karę do 6 lat więzienia i zawiesiła wykonanie reszty kary na okres 3 lat. Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego postanowieniem z dn. 20.02.1957 zmieniło kwalifikację prawną wyroku WSR w Łodzi, orzekło karę 5 lat więzienia oraz jej darowanie na mocy amnestii. Dn. 10.04.1967 Sąd Wojewódzki w Łodzi wydał postanowienie o zatarciu skazania. IPN Ld 6/1426 t. 1-3 (Sr. 255/51); IPN BU 0952/28 (teczka nr 27).
Materiały ewidencyjne Osadzony w okresie 15.09.1950-14.07.1951 w areszcie śledczym WUBP Łódź na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Łodzi z dn. 15.09.1950 (Pr I 404/50). Od 14.07.1951 osadzony w więzieniu w Łodzi, 28.08.1951 przeniesiony do więzienia w Sieradzu. Następnie więziony od 28.05.1953 we Wronkach, od 05.10.1953 w Warszawie, od 22.06.1954 w Rawiczu. Zwolniony 20.08.1955. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta penitencjarne Księga główna więźniów i skorowidz alfabetyczny więzienia we Wronkach. Przywieziony 28.05.1953 z więzienia w Sieradzu do Centralnego Więzienia we Wronkach. Przetransportowany 04.10.1953 do więzienia Warszawa I. IPN Po 3/64; IPN Po 3/72
Akta penitencjarne Księga główna więźniów i skorowidz więzienia w Rawiczu. Osadzony od 22.06.1954 w Centralnym Więzieniu w Rawiczu, przewieziony z więzienia Warszawa I, zwolniony 20.08.1955. IPN Po 3/51-53; IPN Po 3/40.
Materiały ewidencyjne Karta z kartoteki zdjęć sygnalnych. Zawiera dane personalne, rysopis, opis kategorii "przestępstwa" czyli przynależność do „nielegalnej organizacji” oraz 3 fotografie wykonane 03.01.1951 w WUBP w Łodzi. Karta E-13 z kartoteki zdjęć sygnalnych.
Akta śledcze A. Netzel występuje w materiałach śledztwa dot. innej osoby, kwatermistrza WUBP w Łodzi, oskarżonego o współpracę z wywiadem AK na Okręg Łódzki w 1945 r. oraz podejrzanego o dalszą działalność konspiracyjną w okresie powojennym. IPN Ld pf 12/1165 t. 1-11 (3736/III, 3736/VII)
Akta śledcze A. Netzel występuje w materiałach śledztwa dot. innej osoby, łącznika szefa wywiadu AK na Okręg Łódzki, podejrzanego o kontynuowanie działalności w okresie powojennym. IPN Ld pf 12/895 (3196/III, 3196/VII)
Akta śledcze A. Netzel występuje w materiałach śledztwa dot. innej osoby, łącznika wywiadu AK Inspektoratu Łódzkiego, rejonu „Szalupa”, podejrzanego o kontynuowanie działalności w okresie powojennym, w ramach formacji ROAK. IPN Ld pf 12/1055 t. 1-2 (3478/III, 3478/VII)
Akta śledcze A. Netzel występuje w materiałach śledztwa przeciwko innej osobie podejrzanej o przynależność do Inspektoratu Łódzkiego AK mającego na celu "przemocą zmienić ustrój państwa", po wojnie kierowcy w szpitalu WUBP w Łodzi. IPN Ld pf 12/984 (3207/III, 3207/VII)
Akta śledcze A. Netzel występuje w materiałach śledztwa dot. innej osoby, kierownika jednej z sekcji, wywiadu AK Inspektoratu Łódzkiego, podejrzanego o kontynuowanie działalności w okresie powojennym. IPN Ld pf 12/905 (3313/III, 3313/VII)
Akta śledcze A. Netzel występuje w materiałach śledztwa dot. innej osoby, kierownika jednej z sekcji wywiadu AK Inspektoratu Łódzkiego, podejrzanego o kontynuowanie działalności w okresie powojennym. IPN Ld pf 12/907 (3209/III, 3209/VII)
Akta administracyjne A. Netzel występuje w teczce zagadnieniowej dot. rozpracowania Okręgu Łódzkiego Armii Krajowej, zawierającej meldunki, charakterystyki, protokóły przesłuchań, analizy. Ld pf 10/670 t. 1-2 (895/X)
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna Kontrolowany operacyjnie ze względu na służbę w „Szarych Szeregach” oraz w Armii Krajowej jako szef wywiadu Inspektoratu Łódzkiego AK. Sprawa została założona na podstawie materiałów archiwalnych z lat wcześniejszych. Zakończona 18.12.1956 została podjęta do dalszego prowadzenia przez Wydz. III KMO m.st. Warszawy w kwietniu 1957 r. Zakończona z powodu „braku podstaw”. IPN BU 0208/727 (756/III) , IPN BU 01286/702/J (756/3 mkf)
Akta administracyjne A. Netzel występuje w kontrwywiadowczej charakterystyce Zakładu Sieci Elektrycznej Łódź-Miasto jako „element wrogi”, który będąc kierownikiem socjalnym miał wpływ na wychowanie dzieci pracowników. IPN Ld pf 10/560 t. 2 (653/X)
Akta administracyjne Materiały Międzyresortowej Komisji ds. pomocy osobom rehabilitowanym dotyczą odszkodowania dla A. Netzla, osoby represjonowanej, niesłusznie skazanej i więzionej. IPN BU 660/695
Akta administracyjne A. Netzel występuje w opracowaniach historycznych dot. „nielegalnych” organizacji i oddziałów podziemia zbrojnego działających na terenie województwa łódzkiego w latach 1945-1956. IPN Ld pf 10/433 t. 4 (508/X); IPN Ld pf 10/447 (522/X); IPN Ld pf 10/449 (524/X)
Akta administracyjne Charakterystyka A. Netzla przygotowana do wystawy organizowanej w związku z obchodami XXV rocznicy powołania MO i SB. IPN Ld pf 10/608 t. 9 (781/X)
Akta administracyjne-charakterystyki Charakterystyka nr 280 Armii Krajowej-Okręg Łódzki za okres styczeń 1945 r. - czerwiec 1948 r. IPN Ld 030/280 t. 1, 3
.