Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-04-2022 09:00

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej
Nazwisko: Pawlak
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 07-01-1953
Imię ojca: Lucjan
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wstępne [MW] Kontrolowany z powodu częstych wyjazdów zagranicznych do krajów kapitalistycznych, wynikających z działalności w Studenckim Stowarzyszeniu Przyjaciół ONZ na UAM w Poznaniu oraz utrzymywania kontaktów z cudzoziemcami. Prowadzenie sprawy przekazano do Wydz. III KW MO Kalisz w związku z działalnością w NSZZ „Solidarność”. Sprawę zakończono z powodu emigracji, zdjęto z ewidencji 07.02.1983, a materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KW MO Kalisz pod sygn. 1045/II. Zniszczono za protokołem brakowania nr 12. Mat. sygn. 1045/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Materiały zawierają informacje i szyfrogramy, dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego, przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO/ szefa WUSW ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu MSW. W dokumentach znajdują się informacje o działalności M. Pawlaka w Komisji ds. Przestrzegania Praworządności powołanej przy MKZ NSZZ „Solidarność” w Kaliszu. IPN Ld 0044/10 t. 2 (89/1-4)
Materiały operacyjne Materiały dot. planowania i przeprowadzenia rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami opozycji z terenu byłego woj. kaliskiego po wprowadzeniu stanu wojennego. M. Pawlaka zatrzymano i przeprowadzono rozmowę 16.12.1981. IPN Ld 0044/7 t. 74 (101/74)
Akta śledcze Śledztwo w sprawie kontynuowania działalności związkowej przez działaczy NSZZ "Solidarność" w woj. kaliskim, podczas obowiązywania stanu wojennego. Do akt śledztwa włączono różne materiały operacyjne z lat wcześniejszych. W dokumencie z 06.01.1982 znajduje się informacja o udziale M. Pawlaka we mszy św. odprawionej 29.12.1981 w Kościele pw. Św. Mikołaja w Kaliszu, w intencji internowanych i zabitych po wprowadzeniu stanu wojennego. IPN Ld 0043/813 t. 6 (157/III)
Akta internowania Internowany 07.01.1982 na mocy decyzji nr 118 Komendanta Woj. MO w Kaliszu, na wniosek Wydz. III KW MO Kalisz. Jako powód internowania podano pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu ds. Przestrzegania Praworządności ZR NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa, działalność w Stowarzyszeniu Przyjaciół ONZ. Dodatkowo będąc przewodniczącym Zarządu Okręgu Związku Młodzieży Demokratycznej cyt.: ”może inspirować młodzież ZMD do dokonywania wrogich napisów, wykonawstwa i kolportażu ulotek”. Przewieziony do Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, a 08.01.1982 do Ośrodka Odosobnienia w Głogowie. IPN Ld 0044/7 t. 12 (101/12), IPN Ld 0044/7 t. 75 (101/75)
Akta internowanego Internowany w okresie 07.01-20.02.1982. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. IPN Wr 30/206 (188/82), IPN Wr 30/1919.
Akta internowania W aktach dot. innej osoby internowanej jest pismo z dn. 17.02.1982 Dyrektora Biura Śledczego MSW z listą nazwisk 4 osób, w tym M. Pawlaka, które otrzymały decyzję odmowną w sprawie skargi na internowanie. IPN Ld 0044/7 t. 11 (101/11)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. rozpracowania wykonawców i kolporterów na terenie Kalisza, ręcznie robionych ulotek. Wśród wielu osób sprawdzano również M. Pawlaka. Był podejrzewany o inspirowanie do kolportażu ulotek uczniów I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu i młodzieży związanej z ZMD. Sprawę zakończono bez wykrycia autorów ulotek. IPN Ld 0043/370 (1202/II)
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany 10.08.1983 w kategorii Osoba Zabezpieczona. Dn. 13.06.1984 zmieniono kategorię rejestracji na Kwestionariusz Ewidencyjny. Był inwigilowany za pośrednictwem perlustracji korespondencji, a podczas pobytów w Polsce także podsłuchów i obserwacji, ponieważ mieszkając za granicą utrzymywał wiele kontaktów z obywatelami PRL w kraju, którym przekazywał przesyłki. W celu kontroli WUSW w Kaliszu nawiązał kontakty i zlecał zadania WUSW: Leszno, Poznań, Białystok, Jelenia Góra, SUSW Warszawa, RUSW w Biskupcu, Kościanie, Gostyniu. W kwietniu 1985, podczas przekraczania granicy, dokonano przeszukania osobistego i rewizji bagażu. Dn. 28.05.1987 przerejestrowano bez archiwizacji na SOS krypt. „Boy II” pod tym samym numerem rejestracyjnym. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Podejrzany o kontakty ze służbami specjalnymi Francji, o organizowanie punktów poligraficznych dla opozycji na terenie kraju, o związek z polskimi ugrupowaniami emigracyjnymi. Dn. 12.06.1989 sprawę zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” KWMO Kalisz pod sygn. 1958/II. Następnie materiały 16.01.1990 przekazano z archiwum do Wydz. II WUSW Kalisz i zniszczono w jednostce operacyjnej. Częściowe informacje dot. sprawy zachowały się w meldunku operacyjnym z dn. 03.06.1987 Naczelnika Wydz.II WUSW Kalisz do Departamentu II MSW. Mat. sygn. 1958/II nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany 11.12.1985 pod nr. 36623 w ramach tzw. faktów, ponieważ w Paryżu w hotelu „Bastilia” w dn. 05.09.1985 rozmawiał z obywatelem PRL, mieszkańcem Podlasia, wypytując o działalność Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ w Polsce. Materiały włączono do sprawy obiektowej krypt. „Albion”(nr rej. 10278, prowadzona w okresie 25.05.1971-20.12.1990). Materiały zniszczono w 1990. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Odmowa wydania paszportu z dn. 25.05.1977 na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Odmowa wydania paszportu z dn. 18.08.1978 na wyjazd do Austrii. IPN Ld 537/14455 (EAKL 014455)
.