Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Pawlik
Miejsce urodzenia: Złoty Stok
Data urodzenia: 08-01-1951
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. A. Pawlika, zatrudnionego w MKZ NSZZ "Solidarność", prowadzącego "negatywną działalność polityczną". Informacja o powodach założenia i prowadzenia SOS o krypt. "Paw" zachowała się w aktach o sygn. IPN Wr 053/2304 (Meldunek operacyjny Wydz. III "A" KWMO Wrocław z 06.04.1981, k. 169). Materiałów o sygn. II-102101 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta dot. przewożenia samochodem w celu rozpowszechniania, m.in. przez A. Pawlika, ulotek zawierających "wiadomości mogące mieć wpływ na osłabienie gotowości obronnej PRL oraz wywołać niepokój publiczny". IPN Wr 039/11255 (III-24457)
Akta prokuratorskie Dot. oskarżenia o przewożenie samochodem w celu rozpowszechniania ulotek zawierających "wiadomości mogące mieć wpływ na osłabienie gotowości obronnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz wywołać niepokój publiczny oraz rozruchy". Z akt wynika, iż wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 28.12.1981 (SoW 4/81) za ww. czyn A. Pawlik został skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności oraz praw publicznych. Na poczet orzeczonej kary ww. zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 14.12.1981. Powyższy wyrok został 10.03.1982 uchylony przez Sąd Najwyższy-Izbę Wojskową w Warszawie (N-12/82), który skierował sprawę do ponownego rozpoznania do Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu (III K 83/82). Ten 21.04.1982 przekazał ją Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej (II K 339/82). IPN Wr 35/2 (PoŚl.II.3/81)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Dot. A. Pawlika zatrzymanego 14.12.1981, tymczasowo aresztowanego na podstawie Postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu z 16.12.1981 w związku ze sprawą Po.Śl.II.3/81, a następnie skazanego wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 28.12.1981 (SoW 4/81), umieszczonego początkowo w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, a od 22.01.1982 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, zwolnionego 27.05.1982 na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Fabrycznej (III K 339/82). IPN Wr 31/986 (2077)
Akta sądowe Dnia 27.05.1982 A. Pawlik został uznany winnym tego, że "w dniu 14 grudnia 1981 r. we Wrocławiu będąc członkiem Zarządu Regionalnego NSZZ >Solidarność< Dolny Śląsk, mimo zawieszenia działalności związkowej nie odstąpił od niej lecz przewoził samochodem osobowym (...) ulotki (...) oraz matryce", i skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 3 lata. Na poczet orzeczonej kary zaliczono ww. okres tymczasowego aresztowania od 14.12.1981 do 27.05.1982. IPN Wr 18/12 (II K 339/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. A. Pawlika zatrzymanego w trakcie dostarczania ulotek dla strajkujących. Materiałów o sygn. II-102491 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W aktach postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich państw w okresie od 23.02.1982 do 23.02.1984 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO Wrocław w związku ze sprawą RSD-19/81. EAWR 187898
.