Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Stanisław
Nazwisko: Myrda
Miejsce urodzenia: Głuchołazy
Data urodzenia: 24-12-1951
Imię ojca: Edward
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 13.05.1985 zarejestrowany przez Pion V RUSW Lubin pod numerem 6693 w kategorii OZ do SOR o krypt. "Łucznik" (nr rej. 4785, sprawa przekwalifikowana 19.04.1985 z SOS), dot. "wydawania i kolportażu nielegalnego biuletynu pt. »Wolny Głos« sygnowanego przez TKZ NSZZ »S« w ZBK [Zakładzie Budowy Kopalń] Lubin". Dnia 21.05.1986 zmieniono kategorię rejestracji na KE o krypt."Smarownik". Prowadzenie SOR "Łucznik" zakończono 12.08.1986 i złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Legnica pod numerem II-1010. Na karcie z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Wrocław (brak oznaczenia rodzaju karty) wpisano pod datą 20.08.1985: "podejrzany o kolportaż nielegalnych wydawnictw oraz zbiórek pieniężnych na terenie ZBK Figurant SOR »Powielacz«". Karta z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Wrocław; dziennik rejestracyjny WUSW Legnica, poz. 4785; dziennik rejestracyjny WUSW Legnica, poz. 6693; inwentarz akt WUSW Legnica, dział II, poz. 1010; akta o sygn. IPN Wr 022/836 (II-1010) t. 1-3.
Dnia 16.08.1985 zarejestrowany pod nr. RSD 12/85 przez Wydz. Śledczy WUSW Legnica, w ramach sprawy kontrolno-śledczej, w związku z podejrzeniem o rozpowszechnianie przez grupę osób, w tym ww., "wydawnictw zawierających treści tendencyjnie przedstawiające sytuację społeczno-polityczną w kraju, a także mogących wywołać niepokój publiczny". Sprawę zakończono 16.10.1985, akta złożono w archiwum Wydz. "C” WUSW w Legnicy pod nr. III-162. Wobec ww., na wniosek Prokuratury Rejonowej w Lubinie (sygn. akt 1 Ds 1051/85), zastosowano areszt tymczasowy (Zakład Karny we Wrocławiu) od 16.08.1985 do 28.11.1985 (IPN Wr 50/207). Dnia 05.12.1985 ww. został skazany przez Sąd Rejonowy w Lubinie (sygn. akt II K 858/85) na 1,5 roku pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres próby 5 lat oraz 120 tys. grzywny, z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od 16.08.1985 do 28.11.1985, "przyjmując jeden dzień aresztu równoważny 1000 zł". Karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Wrocław; karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Wrocław; karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; informacje o osobie z komputerowego zbioru danych byłej Służby Bezpieczeństwa (ZSKO); inwentarz akt WUSW Legnica, dział III, poz. 162; akta o sygn. IPN Wr 030/71 (162/III); akta o sygn. IPN Wr 37/51 (1 Ds 1051/85); akta o sygn. IPN Wr 50/207 (1926); akta o sygn. IPN Wr 232/18 (II K 858/85); Dokumentacja Depart. III MSW dot. spraw operacyjnych odnoszących się do tzw. terroryzmu politycznego, sygn. IPN BU 0296/251 (KS/4/1341), t. 3, k. 91.
Karta Mkr-14 zawierająca dane osobowe ww., rysopis, zdjęcie, sporządzona 19.09.1985 przez SB RUSW Lubin. Karta Mkr-14 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Wrocław.
Dnia 21.05.1986 zarejestrowany przez Pion V RUSW Lubin pod numerem 6693 w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o kryptonimie "Smarownik” i objęty kontrolą operacyjną (jako działacz "Solidarności" w ZBK Lubin skazany prawomocnym wyrokiem sądowym), mającą na celu ustalenie kontaktów utrzymywanych przez ww. i ich charakteru oraz jego zachowania w miejscu pracy i zamieszkania. Prowadzenie KE zakończono 19.12.1988 złożeniem w archiwum Wydz. "C” WUSW Legnica pod numerem 1293/II. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Wrocław; karta z kartoteki odtworzeniowej Wydz. "C" WUSW Wrocław; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; informacje o osobie z komputerowego zbioru danych byłej Służby Bezpieczeństwa (ZSKO); dziennik rejestracyjny WUSW Legnica, poz. 6693; inwentarz archiwalny WUSW Legnica, dział II, poz. 1293; akta o sygn. IPN Wr 022/1063 (1293/II).
W dniu 31.08.1987 ww. został, przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Lubinie, uznany winnym tego, że "w dniu 30 sierpnia 1987 r. o godz. 20.15 w Lubinie na ul. M.Curie-Skłodowskiej uczestniczył w nielegalnie zwołanym zgromadzeniu", i ukarany grzywną w wys. 25 tys. zł. Akta o sygn. IPN Wr 55/47 (1058/87).
"Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata ze względu na postępowanie w sprawach karnych na okres od 12.04.88 do 12.10.90-WUSW Legnica pion śledczy, zarejestrowano 27.04.88 pod numerem LG90/Z/88. Odwołano 20.07.89 r." Karta PZ-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; informacje o osobie z komputerowego zbioru danych byłej Służby Bezpieczeństwa (ZSKO).
W roku 1993 Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego-Izby Karnej rewizję nadzwyczajną od wyroku Sądu Rejonowego w Lubinie w sprawie II K 858/85 (sygn. akt RN VI 630/109/93), a w roku 1994 Adam Myrda wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Legnicy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie (sygn. akt III Ko 128/94). Akta o sygn. IPN BU 725/15 (RN VI 630/109/93); akta o sygn. IPN Wr 51/78 (III Ko 128/94).
Występuje w materiałach dot. kontroli operacyjnej obywatela Niemiec, członka Międzynarodowej Organizacji Praw Człowieka w Niemczech (IGFM), prowadzonej w latach 1987-1989 przez Dep. II MSW, jako osoba pozostająca z nim w stałym kontakcie. W meldunku operacyjnym z dnia 25.04.1988 opisano działalność polityczną Adama Myrdy. Akta o sygn. IPN BU 01211/82 (56010/II).
Akta paszportowe. Karta Pz-27 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW Legnica; karta PZ-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. arch. EALG 089170.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wr 239/11 zarządzenie z dnia 19.12.2011 r. dotyczące Adama Stanisława Myrdy – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.