Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Feliks
Nazwisko: Martini
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 30-01-1944
Imię ojca: Zbisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Związek” nr rej. 18709, prowadzonej od 21.10.1980 do 23.02.1983 przez Wydz. III „A” KWMO w Koszalinie. Sprawa dotyczyła operacyjnego zabezpieczenia „Solidarności” przed wpływami elementów antysocjalistycznych. Ww. wstąpił do NSZZ „Solidarność” we wrześniu 1980, w lipcu 1981 został wybrany na członka Zarządu i Prezydium Regionu „Pobrzeże” na teren województwa koszalińskiego. Pełnił też funkcję szefa Komisji Informacji. IPN Sz 00107/85 t. 1 (167/IV).
Rozpracowywany w związku z działalnością w ramach NSZZ „Solidarność”. Od 12.03.1981 był delegatem na I Zjeździe Delegatów Regionu „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” z Komitetu Zakładowego Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Kandydował także do władz regionalnych i został wybrany na członka Prezydium Regionu „Pobrzeże”. Od 17 maja do 31 grudnia 1981 zatrudniony również na etacie Szefa Komisji Informacji i Kultury. Po zakończeniu rozpracowania materiały złożono do archiwum pod sygn. 59/I/S-42 i 273/II/S-42. Materiałów o sygn. 59/I/S-42 i 273/II/S-42 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
03.05.1982 zarejestrowany pod nr 20587 przez Wydz. III KWMO w Koszalinie i rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Muzyk" dotyczącej udziału w redagowaniu czasopisma antysocjalistycznego wydawanego na terenie kraju. 20.12.1985 SOR przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o tym samym kryptonimie. Kontrolę operacyjną Jana Martiniego zakończono 25.01.1990. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta postępowania prowadzonego przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Koszalinie (Pg.Śl.II-65/82) od 03.05.1982 do 27.05.1982 przeciwko Janowi Martini. Ww. 01.05.1982 został zatrzymany, a podczas przeszukania mieszkania ww. zabezpieczono maszynę do pisania, maszynopisy oraz znaczne ilości wydanych nielegalnie materiałów, broszur, ulotek i biuletynów sygnowanych przez zdelegalizowaną „Solidarność”. 02.05.1982 dołączono do sprawy charakterystykę, z której wynikało, że ww. był zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność” od sierpnia 1980, w lipcu 1981 został wybrany do Zarządu i Prezydium Regionu „Pobrzeże” w Koszalinie. Zatrudniony na etat przewodniczącego Komisji Informacji, Kultury i Oświaty Zarządu Regionu. Członek-założyciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Koszalinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego 18.12.1982 przeprowadzono z ww. rozmowę profilaktyczną. Tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie (Pg. Śl. II-65/82) z 03.05.1982 pod zarzutem „sporządzenia i gromadzenia w celach rozpowszechniania materiałów mogących wywołać niepokój społeczny”. IPN Sz 385/107.
Akta sądowe w sprawie Jana Martiniego. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z sesji wyjazdowej w Koszalinie (So.W. 260/82) z 14.06.1982 został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę 2 lat pozbawienia praw publicznych. Na poczet kary zaliczono tymczasowy areszt od 01.05.1982. Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy z 15.03.1983, w oparciu o Uchwałę Rady Państwa z 08.03.1983, ww. został warunkowo zwolniony 16.03.1983 z odbywania reszty orzeczonej kary z zastosowaniem okresu próby do 16.03.1986. Postanowieniem Sądu POW z 08.08.1983, w związku z amnestią, okres próby skrócono do 31.12.1985. Postanowieniem Sądu POW z 30.10.1989 zatarto wyrok skazujący ww. za popełnione przestępstwo. IPN By 51/128.
Akta osobowe Jana Martini tymczasowo aresztowanego w dn. 03.05.1982 przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Koszalinie w związku z toczącym się postępowaniem Pg.Śl.II-65/82. Ww. został osadzony w areszcie przy Zakładzie Karnym w Szczecinku. Skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So.W 260/82) z 14.06.1982 na karę 3 lat pozbawienia wolności. Orzeczoną wyrokiem karę odbywał w ZK w Szczecinku, skąd 21.07.1982 został przeniesiony do ZK we Wrocławiu, a następnie 02.03.1983 do ZK w Strzelnie. Uchwałą Rady Państwa z 08.03.1983 warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. Zwolniony z więzienia 16.03.1983. IPN Wr 149/171.
Plany obronne Wydz. III WUSW Koszalin za okres od 05.11.1984 do 18.05.1988 pod kryptonimem „PM-85” dotyczące oceny zagrożeń obiektów, środowisk i zagadnień po linii pionu III MSW na terenie województwa koszalińskiego. Materiały zawierają m.in. arkusze ewidencyjne osób przeznaczonych do internowania, przeprowadzenia rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych lub przeznaczonych „do zwolnienia od powołania do odbycia służby wojskowej oraz do służby w nowo formowanych jednostkach zmilitaryzowanych w czasie mobilizacji i wojny” w związku z pozostawaniem ich w zainteresowaniu Wydz. III z uwagi na prowadzoną przez nie działalnością w nielegalnych strukturach „Solidarności” i ruchu „Wolność i Pokój”. Ww. figuruje na wykazie osób przeznaczonych do internowania jako „zwolennik ekstremy >Solidarności<, karany za opracowanie nielegalnych wydawnictw >Solidarności< (1982-83), udział w tzw. >drugim obiegu kultury<, przeciwnik socjalistycznych przemian w kraju”. IPN Sz 443/74 (1256/8).
Materiały stanowią dar prywatny Zbigniewa i Zofii Romaszewskich, w których znajduje się wypełniona przez Jana Martini ankieta dotycząca oceny funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w PRL w latach 1981-1989 wraz z kopiami dokumentów sądowych - m.in. postanowienie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie o tymczasowym aresztowaniu z 03.05.1982 (Pg. Śl. II-65/82), wyrok Sądu POW w Bydgoszczy z 14.06.1982 (So.W. 260/82), świadectwo zwolnienia z ZK Strzelin z 16.03.1983 oraz wycinek z prasy z „Głosu Pomorza” nr 116 z 1982 dotyczący jego sprawy przed Sądem POW. IPN BU 2831/373.