Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Bączyk
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Data urodzenia: 30-10-1959
Imię ojca: Jan
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dn. 23.06.1982 został zarejestrowany pod nr rej. Ol 13798 do SOR "Odezwa" (nr rej. Ol 12656) dotyczącej kolportażu ulotek „antypaństwowych” przez działających na terenie Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych (OZOS) w Olsztynie działaczy "Solidarności”. Prowadzenie sprawy zakończono „w związku z zaniechaniem wrogiej działalności”. Materiały o sygn. 12662/II zniszczono w 1989.
Akta internowanego Internowany 10.06.1982 na podstawie Decyzji nr 167 o internowaniu wydanej dn. 10.06.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie z powodu, że "może nawoływać do akcji protestacyjnych, które mogą wywołać niepokoje społeczne w okresie obowiązywania stanu wojennego". Od 11.06.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, następnie od 23.06.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Zwolniony z internowania dn. 22.12.1982 na podstawie Decyzji nr 134 o uchyleniu internowania wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO z powodu, że "ustały przyczyny uzasadniające internowanie". W materiałach znajdują się wnioski o wymierzenie kary dyscyplinarnej dla Piotra Bączyka: za nieuczestniczenie w wieczornym apelu (wniosek z 10.08.1982) i za utrudnianie zakończenia spaceru (wniosek z 03.11.1982). IPN Gd 162/354 (355/12/82), IPN Po 161/1.
Relacje, wspomnienia (darowizna osoby prywatnej) Materiały dotyczące pobicia osób internowanych w dn. 14.08.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, MO i ZOMO. Bezpośrednim powodem pobicia był protest internowanych domagających się przestrzegania ustalonych wcześniej zasad widzeń z przybywającymi, często z bardzo odległych miejscowości, rodzinami (przedłużenie czasu trwania widzeń, pozwolenie na przyjmowanie rodzin w każdy dzień tygodnia oraz, ze względu na małą powierzchnię świetlicy, umożliwienie spotykania z rodzinami na placu przed budynkiem). Wskutek trwającej kilka godzin brutalnej akcji funkcjonariuszy pobitych zostało ponad 60 internowanych, w tym 12 bardzo ciężko (materiały zawierają niepełną listę pobitych osób, ogólnie pobitych zostało 81 internowanych, z czego 38 osób odniosło obrażenia ciężkie). Jednym z najciężej pobitych był internowany Piotr Bączyk, który został odwieziony do szpitala. IPN Lu 383/6.
Akta kontrolne dochodzenia Dochodzenie wszczęto z powodu ujawnienia na terenie OZOS "Stomil" w Olsztynie kolportażu nielegalnego pisma pn. "Rezonans" sygnowanego przez Zarząd Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność". Celem prowadzenia sprawy było ustalenie sprawcy i wyjaśnienie "innych okoliczności zdarzenia". Piotr Bączyk podejrzany w sprawie jako jeden z kolporterów nielegalnych biuletynów. W dn. 15.12.1983 przeprowadzono u niego przeszukania podczas którego zakwestionowano nielegalne wydawnictwa. Śledztwo zakończono aktem oskarżenia. Oskarżony o to, że w okresie od 13 grudnia 1981 do czerwca 1982 kolportował wśród pracowników OZOS nielegalne wydawnictwa oraz ulotki "Solidarności". Prokuratura Rejonowa w Olsztynie skierowała sprawę (sygn. 1 Ds-3341/83) do sądu. IPN Bi 086/106/1-2 (5616/III) oraz IPN Bi 0090/1040 (5616/III)- mkrf.
Akta kontrolne dochodzenia Podczas przeszukania mieszkania Piotra Bączyka w dn. 15.12.1983 zostały zakwestionowane m.in. znaczki i ulotki "Solidarności', zbiór wierszy, kalendarzyk katolicki na rok 1982, kalendarz z Orłem w koronie z 1984, Przegląd Prasy Podziemnej. IPN Bi 086/106/2 (5616/III).
Akta prokuratorskie Akta nadzoru szczególnego nad sprawą o sygn. 1 Ds 3341/83 dotyczącą rozpowszechniania na terenie OZOS "Stomil" w Olsztynie nielegalnego pisma "Rezonans". Sąd Rejonowy w Olsztynie Postanowieniem z 24.07.1984 umorzył postępowanie wobec Piotra Bączyka na podstawie ustawy o amnestii. IPN Ol 4/512 (Dsn. 196/83).
Zastrzeżenie Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do krajów kapitalistycznych i krajów socjalistycznych w okresie 15.07.1984-15.07.1986 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW w Olsztynie w związku z tym, że pozostawał pod zarzutem kolportażu nielegalnego pisma "Rezonans" na terenie OZOS "Stomil" w Olsztynie (sprawa nr 1 Ds 3341/83 i RSD 23/83). Dokument o zastrzeżeniu znajduje się w Aktach kontrolnych dochodzenia o sygn. IPN Bi 086/106/1. Wpis na podstawie IPN Bi 086/106/1.
Charakterystyka Charakterystyka działalności grup członków NSZZ "Solidarność" działających od 13.12.1981 do 1986 r. na terenie woj. olsztyńskiego. Wyżej wymieniony do "Solidarności" wstąpił w październiku 1980 i od tego czasu pozostawał w zainteresowaniu SB. Aktywnie uczestniczył w działalności "S" m.in. poprzez rozlepianie plakatów wzywających do strajków. Po wprowadzeniu stanu wojennego demonstrował sabotowanie pracy, zajmował się zbiórką pieniężną na pomoc rodzinom przywódców "Solidarności" skazanych za organizację strajku w zakładzie pracy oraz kolportażem ulotek. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO internowany w OO w Iławie. Podczas śledztwa dotyczącego kolportażu nielegalnych wydawnictw nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. W dn. 24.07.1984 postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, na zasadzie ustawy o amnestii postępowanie karne wobec P. Bączyka i in. zostało umorzone. IPN Bi 065/198 (977/IV).
Charakterystyka Akta zawierają Charakterystyki sporządzone przez Wydz. "C" WUSW w Olsztynie i przesłane do Biura "C" MSW w Warszawie. P. Bączyk wymieniany w Notatce informacyjnej dotyczącej działalności konspiracyjnej grupy działaczy "Solidarności" i w Kwestionariuszu osobowym (dokumenty z 08.05.1987): aktywny działacz "Solidarności", w okresie od 13.12.1981 do połowy 1982 na terenie OZOS "Stomil" w Olsztynie kolportował nielegalne wydawnictwa NSZZ "Solidarność". IPN BU 0326/558/3 (P.S. 87/2, t. 3).
.