Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Wojciech
Nazwisko: Stańczak
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 24-09-1949
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Bogna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Stańczak występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Rewident” nr rejestr. 27247 i aktach kontrolno-śledczych dotyczących konspiracyjnej organizacji „Ruch” - działającej w Łodzi, Warszawie i kilku innych miastach kraju w latach 1967-1970. W dniu 20.06.1970 funkcjonariusze SB dokonali pierwszych zatrzymań działaczy „Ruchu” - w związku z agenturalnymi doniesieniami o zamiarze podpalenia Muzeum Lenina w Poroninie. Postępowaniem objęto 75 osób, spośród których 32 oskarżono, a następnie skazano na kary od 1 roku do 7 lat więzienia. Akta operacyjne (sygn. 47069/II) i śledcze (sygn. 6851/III) zostały skomasowane (łącznie to 101 tomów). Edward Stańczak występuje w tych materiałach, ponieważ "utrzymywał kontakty" z organizacją „Ruch”. IPN BU 01820/17 (47069/II, 6851/III).
Dnia 13.12.1975 Edward Stańczak (wówczas nauczyciel w IX LO przy ul. Koszykowej oraz pracownik naukowy Biblioteki Narodowej) został zarejestrowany pod nr 14207 przez Wydz. III KS MO jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS). Powód tej operacyjnej kontroli: „w latach 1975/76 był w operacyjnym zainteresowaniu Wydz. III KS MO w ramach SOS nr ewid. 14207 - prowadzonej w związku z wykonawstwem i rozkolportowaniem ulotki o wrogiej treści antypaństwowej (1968)”. W dniu 17.11.1976 z uwagi na „zaniechanie dalszej wrogiej działalności” sprawę tę zdjęto z ewidencji, następnie jej akta złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO pod sygn. 4296/II. Materiały te zniszczono dnia 18.04.1987. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Dnia 6.05.1982 Edward Stańczak, wówczas nauczyciel akademicki (adiunkt) w WSP w Częstochowie, został internowany na wniosek SB z Wydz. III KW MO w Częstochowie za „kontynuowanie działalności w nielegalnym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Podejrzany o kolportaż wrogich ulotek”. Został osadzony w tzw. Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Częstochowie nr 09/B/82. Zwolniony z internowania dnia 7.06.1982. IPN Rz 56/86.
Występuje w aktach operacyjnej kontroli "byłych członków" NZS i NSZZ "Solidarność" podejrzanych m.in. o "zniszczenie sztandaru z wizerunkiem W. Lenina - znajdującego się w pobliżu jasnogórskiego klasztoru". Dnia 27.05.1982 Edward Stańczak został zarejestrowany pod nr 6318 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Pomocnicy” o nr rejestr. 6279 założonej w dniu 4.05.1982 przez Wydz. III KW MO w Częstochowie. Tzw. zabarwienie sprawy to „nielegalna organizacja” na terenie Częstochowy, w skład której oprócz Edwarda Stańczaka "wchodziły 2 inne osoby". W związku z powyższym w październiku 1982 wyrokiem Sądu Rejonowego w Częstochowie E. Stańczak został skazany na 1 rok i 6 m-cy pozbawienia wolności - z zawieszeniem na 3 lata i na karę grzywny 20 tys. zł. Z dniem 31.05.1983 sprawę tę zdjęto z ewidencji SB, jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” w Częstochowie pod sygn. 1127/II. IPN Ka 027/567 (1127/II).
Występuje w aktach śledztwa w sprawie "znieważenia czerwonej flagi" oraz kolportowania "nielegalnych ulotek" w Częstochowie - prowadzonego przeciwko osobom podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 284 § 1 kodeksu karnego oraz art. 46 pkt 1 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym. Od dnia 27.05.1982 to dochodzenie prowadziła SB z Wydz. Śledczego KW MO w Częstochowie, jego powodem było „zorganizowanie akcji protestacyjnej poprzez znieważenie czerwonej flagi z wizerunkiem W. Lenina w dniu 3 maja br.”. Edwardowi Stańczakowi zarzucano popełnienie przestępstwa z art. 284 § 1 kodeksu karnego oraz art. 46 pkt 1 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym. Dnia 28.05.1982 zastosowano areszt tymczasowy. Śledztwo nadzorowała Prokuratura Wojewódzka w Częstochowie (II Ds. 27/82). Decyzją Sądu Rejonowego w Częstochowie z 28.10.1982 ww. skazany został na karę 1 roku i 6 m-cy pozbawienia wolności - z zawieszeniem na 3 lata. Materiały kontrolne złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Częstochowie pod sygn. 176/III. IPN Ka 09/167 (176/III).
Sąd Rejonowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 28.10.1982 (IV K 98/82) uznał Edwarda Wojciecha Stańczaka winnym z tego powodu, że "w dniu 3.05.1982 w Częstochowie zorganizował akcję protestacyjną studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej polegającą na znieważeniu symboli międzynarodowego ruchu robotniczego oraz rozpowszechnianiu ulotek zawierających protest przeciwko stanowi wojennemu”. Sąd skazał ww. (na podstawie art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym) na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności - z warunkowym zawieszeniem na okres lat 3 oraz na karę 20 000 zł grzywny. Sąd Wojewódzki w Częstochowie, rozpoznając sprawę wskutek rewizji prokuratora oraz obrońców oskarżonych, zmienił wyrok Sądu I instancji w ten tylko sposób, że wymierzoną Edwardowi Stańczakowi grzywnę podwyższył do kwoty 55 000 zł. IPN BU 726/1 (SK VI 630/33/92), IPN Ka 109/11-13 (IV K 98/82).
Figuruje w "Wykazie osób internowanych z województwa częstochowskiego od dnia 13-12-1981 r." - opracowanym w Wydz. "C" KW MO w Częstochowie w roku 1982. IPN Ka 0220/2 (CZ/C-248).
.