Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Antoni
Nazwisko: Paluszkiewicz
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 05-07-1953
Imię ojca: Longin
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 12.04.1977 Krzysztof Paluszkiewicz (wówczas referent w Rejonowej Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie) został zarejestrowany pod nr 17205 przez SB z Wydz. III „A” KS MO w kategorii "kandydat na tajnego współpracownika" (kTW). Brak możliwości ustalenia powodu tej rejestracji. Dnia 18.01.1979 sprawę tę zdjęto z ewidencji z powodu „braku możliwości operacyjnych”. Jej akta złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO pod sygn. 11866/I-k, a następnie zmikrofilmowano - sygn. 11866/1. Materiały te nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Dnia 25.11.1980 Krzysztof Paluszkiewicz został zarejestrowany przez SB z Wydz. III-A KS MO jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Kornik” i numerze 30561. Sprawa ta została wszczęta 10.11.1980 z uwagi na to, że: „dn. 8.10.1980 na terenie Warszawskiego Węzła Kolejowego utworzona została >Międzyzakładowa Komisja Porozumiewawcza Sekcji kolejowej regionu Mazowsze sfederowana w NSZZ Solidarność<. W skład w/w Komisji weszli przedstawiciele Zarządów Tymczasowych NSZZ z poszczególnych jednostek PKP zlokalizowanych na terenie WWK. Z posiadanych informacji wynikało, że do NSZZ działających na terenie WWK docierają przedstawiciele grup antysocjalistycznych, m.in. do działaczy NSZZ stacji Warszawa Gł. Towarowa docierać miał K. Paluszkiewicz, który głosił poglądy antysocjalistyczne i był wrogo ustosunkowany do PZPR". Dnia 25.11.1980 sprawę tę przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) w związku ze strajkiem na terenie DRKP W-wa, polegającym na wstrzymywaniu ruchu pociągów na WKD. W dniu 30.03.1981 materiały SOR krypt. „Kornik” przekazano do Wydz. II KS MO. IPN BU 0256/37 (8126/II).
Figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Kornik” i numerze rejestr. 30561 - prowadzonej od dnia 30.03.1981 przez SB z Wydz. II KS MO. W tych aktach zanotowano między innymi: „K. Paluszkiewicz nie wszedł w skład nowych władz >Solidarności< w DRKP W-wa, ale w dalszym ciągu głosił poglądy negujące kierowniczą rolę PZPR oraz negował działalność Rządu PRL. Do wprowadzenia stanu wojennego utrzymywał kontakty z >Regionem Mazowsze<. Przez to 13.12.1981 został internowany (…). Dalsza działalność figuranta sprawy miała być kontrolowana w ramach założonego Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. >Mąż<”. Dn. 12.01.1982 na terenie aresztu w Białołęce st. insp. Wydz. II KS MO przeprowadził "rozmowę operacyjną" z internowanym K. Paluszkiewiczem i odnotował, że „na temat ewentualnego współdziałania z naszą służbą definitywnie stwierdził, że nie nadaje się do takiej pracy, gdyż jest zbyt prawdomówny i nie mógłby utrzymać w tajemnicy faktu naszego zainteresowania”. Dnia 8.06.1984 prowadzenie tej sprawy zakończono i zdjęto z ewidencji, jej akta złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod sygn. 8126/II i zmikrofilmowano. IPN BU 0256/37 (8126/II).
Krzysztof Paluszkiewicz został internowany decyzją nr 10/P/81 Komendanta Stołecznego MO w Warszawie z dn. 12.12.1981 - na wniosek Wydz. III-A KS MO. Jako powód internowania zapisano, że „prowadzi wrogą działalność w ramach NSZZ 'Solidarność'" i "sprzeczną z obowiązującymi przepisami prawa” (na odwrocie nakazu zatrzymania i doprowadzenia do aresztu widnieje ręczny dopisek „Solidarność”). W dniu 13.12.1981 Krzysztof Paluszkiewicz został osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka, a od dnia 12.02.1982 przebywał w OO Jaworze. Zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 143 o uchyleniu internowania wydanej 29.04.1982 przez Komendanta Stołecznego MO w Warszawie. IPN Sz 264/120 (10/P/81), IPN BU 448/573 t. 66.
.