Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Jacek
Nazwisko: Sługocki
Miejsce urodzenia: Sieradz
Data urodzenia: 11-09-1940
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Martyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 11.03.1982 zarejestrowany pod nr. 4920 w ramach SOR założonej "na fakt nieformalna grupa antysocjalistyczna powołana w Świdnicy jako Klub Rzeczypospolitej Samorządnej >Wolność-Sprawiedliwość-Niepodlegołość<". Materiały o sygn. 1061/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 19.07.1982 zarejestrowany pod nr. 5183 w ramach SOR o tym samym numerze rejestracyjnym, założonej "na fakt wrogiej działalności w środowisku, terror". Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Materiały o sygn. 1797/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Dot. T. Sługockiego zatrzymanego 30.08.1982 na podstawie decyzji o internowaniu, umieszczonego 09.09.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "uczestniczył w produkcji i kolportażu nielegalnych wydawnictw". IPN Wr 30/1269 (687/82)
Akta kontrolne śledztwa Dot. "sporządzania, przechowywania nielegalnych pism i druków celem rozpowszechniania". Postępowanie zostało umorzone w trybie ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN Wr 028/115 (136/III)
Akta prokuratorskie T. Sługocki był podejrzany o to, że "działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami sporządzał w celu rozpowszechnienia nielegalne pisma i ulotki o treści mogącej wyrządzić poważną szkodę interesom PRL sygnowanych przez byłą >NSZZ Solidarność<". Śledztwo zostało umorzone w trybie ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN Wr 39/58 (Ds.492/84/s)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Dnia 27.04.1984 umieszczony w areszcie śledczym na postanowienia Prokuratury Rejonowej w Świdnicy z 06.04.1984 (znak sprawy Ds.492/84/s) w związku z podejrzeniem, iż "działając wspólnie w porozumieniu z innymi osobami sporządzał w celu rozpowszechniania nielegalne pisma i druki o treści mogącej wyrządzić istotną szkodę interesom PRL sygnowanych przez byłą NSZZ >Solidarność<". IPN Wr 150/76 (429/84)
Akta sądowe Dot. zażalenie T. Sługockiego na postanowienie o przedłużeniu aresztu związanego ze sprawą Ds.492/84. Sąd zażalenia nie uwzględnił i zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy. IPN Wr 57/24 (II 1 Ko 80/84)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 20.09.1985 zarejestrowany pod nr. 9259 w ramach sprawy SOS (przekwalifikowanej 24.09.1985 na SOR) założonej na "fakt nielegalna propaganda polityczna". Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Materiały o sygn. 2415/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Dot. "rozpowszechniania na terenie Świdnicy nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez b. NSZZ >Solidarność<". IPN Wr 028/148 (169/III)
Akta prokuratorskie Dot. rozpowszechniania na terenie Świdnicy "nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez tzw. podziemne struktury byłego NSZZ >Solidarność<". IPN Wr 39/60 (Ds.1373/85/s)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Dot. T. Sługockiego tymczasowo aresztowanego na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Świdnicy (znak sprawy Ds.1373/85/s), a następnie skazanego wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy (znak sprawy II K 1138/85), osadzonego 03.09.1985 w Areszcie Śledczym w Świdnicy. Dnia 14.06.1986 zwolniony warunkowo na podstawie postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu (znak sprawy IV Wz 552/86). IPN Wr 150/88 (440/86)
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 11.02.1986 uznany winnym tego, że wraz z innymi osobami podejmował "działania w celu wywołania niepokoju publicznego w szczególności rozpowszechniając nielegalne wydawnictwa o treści do tego nawołującej", oraz skazany na karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 3 miesięcy, z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od 12.07.1985 do 11.02.1986. IPN Wr 58/100 (II K 1138/85)